Duurzaamheid

Duurzaamheid bepaalt de manier van denken en handelen in de hele onderneming

KEMPER voelt zich op bijzondere wijze betrokken bij het thema milieu- en klimaatbescherming en het verantwoorde gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen. Al tijdens de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten en systemen heeft dit de hoogste prioriteit.

Ook is KEMPER vanaf het begin betrokken bij de initiatieven 'Blue Responsibility' voor een verantwoorde omgang met water en 'Metalle pro Klima'.

Blue Resonsibility

Ook is KEMPER vanaf het begin betrokken bij de initiatieven 'Blue Responsibility' voor een verantwoorde omgang met water en 'Metalle pro Klima'. KEMPER vertrouwt op 100 % recyclebare materialen en een eigen milieu- en energiemanagementsysteem dat regelmatig wordt gecertificeerd door erkende en onafhankelijke organisaties. Op alle niveaus van de onderneming wordt met doelgerichte maatregelen voortdurend gewerkt aan de bescherming van ons milieu. Dat omvat ook de introductie van nieuwe productiemethoden of -processen. Al in de ontwikkelingsfase worden mogelijk belastende effecten onderzocht en geëvalueerd. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat ze al in een zo vroeg mogelijk stadium – ook met behulp van de beste, beschikbare technologie – tot een minimum worden beperkt.

In nauwe samenwerking met de verantwoordelijke instanties worden toekomstgerichte veiligheidsprocedures geïmplementeerd die zelfs helpen om mogelijke emissies als gevolg van ongevallen tot een minimum te beperken. Permanente opleiding en bijscholing bevorderen de kennis en het milieubewustzijn van de medewerkers. KEMPER dringt er bij haar contractpartners op aan om dezelfde of vergelijkbaar hoge milieunormen toe te passen.

Oorkonde WVM plus

Urkunde WVM plus
Urkunde WVM plus

Door haar medewerking in het WVMplus 2.0-netwerk helpt KEMPER om de doelstellingen van het klimaat- en energiebeleid van de Bondsrepubliek Duitsland te bereiken. Het energie-efficiëntienetwerk WVMplus is in 2015 officieel met zijn werk begonnen in aanwezigheid van Dr. Barbara Hendricks, toenmalig minister van Milieu, Natuurbescherming, Bouw en Reactorveiligheid. Het werk is vooral gericht op de productieprocessen in de non-ferrometaalindustrie en streeft naar een besparing van 36.503.000 kWh. Tot eind 2020 moeten er 500 netwerken zijn die in de regel uit 8 tot 15 ondernemingen zullen bestaan.

Meer informatie op:

www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2016/20161221-was-haben-ein-fussballclub-ein-zoo-und-die-stadtwerke-gemeinsam.

www.wvmetalle.de/die-wvmetalle/wvm-plus/