Algemene inbedrijfstellings-, service- en onderhoudsvoorwaarden

Algemene inbedrijfstellings-, service- en onderhoudsvoorwaarden (AISOV 2020)

1. Toepasselijkheid en sluiten van de overeenkomst

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhouds- en serviceopdrachten (“Prestaties”) als ook op alle leveringen van reserve- en slijtonderdelen (“Leveringen”) aan de opdrachtgever door Gebr. Kemper GmbH + Co. KG (“Kemper” of “ons”) als opdrachtnemer.

1.2 Andere (daarmee in strijd zijnde of aanvullende) voorwaarden en/of algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst, ook niet als wij hiertegen geen uitdrukkelijk bezwaar maken.

1.3 Offertes zonder aanvaardingstermijn zijn niet bindend. De opdracht wordt voor ons pas bindend na onze schriftelijke of elektronische opdrachtbevestiging.

1.4 Wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Dat geldt ook voor afwijkingen van het schriftelijkheidsvereiste.

1.5 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om onze ingezette medewerkers terug te roepen en te vervangen door kwalitatief vergelijkbare medewerkers.

1.6 De bij onze offerte behorende documenten, zoals afbeeldingen, tekeningen, gewichten en afmetingen, gelden slechts bij benadering, tenzij ze uitdrukkelijk bindend zijn verklaard.

1.8 Ook zonder toestemming van de opdrachtgever zijn wij gerechtigd elke opdracht in samenwerking met onderaannemers uit te voeren.

1.9 Tevens zijn de algemene voorwaarden van Gebr. Kemper GmbH + Co. KG van toepassing; dezekunnen worden ingezien op https://www.kemper-olpe.de/nl/meta-navigation/agb/; de regelingen van de onderhavige algemene inbedrijfstellings-, service- en onderhoudsvoorwaarden hebben echter voorrang.

2. Prestatiedatum bij service en onderhoud (Prestaties)

2.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de genoemde data niet bindend. De prestatiedatum kan alleen worden gehaald indien alle technische en organisatorische kwesties zijn opgehelderd. Wanneer dit niet het geval is, wordt de prestatiedatum met een redelijke periode verschoven.

2.2 Bij niet tijdige levering of terbeschikkingstelling van de te bewerken of te gebruiken onderdelen of van andere (technische) documenten die voor de uitvoering van de Prestatie door de opdrachtgever ter beschikking moeten worden gesteld, dient een nieuwe voltooiingsdatum te worden overeengekomen. Hetzelfde geldt indien de te bewerken onderdelen bij de opdrachtgever niet vrij toegankelijk worden gemaakt. Bij Prestaties die wij in onze fabriek uitvoeren of bij een onderaannemer laten uitvoeren, dient met name rekening te worden gehouden met de bezetting van de desbetreffende werkplaats. Opdrachtgever heeft in zoverre geen aanspraak op een voorkeursbehandeling.

3. Vergoeding en kostenbegroting

3.1 De vergoeding dient afzonderlijk te worden overeengekomen. Wanneer een specifieke vergoeding in een individueel geval niet is vermeld of niet mogelijk is, wordt de Prestatie op basis van de gewerkte uren in rekening gebracht volgens onze gebruikelijke uurtarieven.

3.2 Onze kostenbegrotingen zijn niet bindend, tenzij ze - schriftelijk - uitdrukkelijk bindend zijn verklaard. Indien wij tijdens de uitvoering van de Prestaties vaststellen dat deze niet kunnen worden uitgevoerd zonder aanzienlijke overschrijding van de niet-bindende kostenbegroting, stellen wij de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis. Er is sprake van een aanzienlijke overschrijding van de niet-bindende kostenbegroting wanneer deze met ten minste vijftien procent (15%) wordt overschreden.

3.3 Indien wij de opdrachtgever ervan in kennis stellen dat de kosten aanzienlijk hoger zullen uitvallen, is het aan de opdrachtgever om te beslissen of hij de Prestatie onder deze omstandigheden verder wil laten uitvoeren. Indien hij de Prestatie vanwege de extra kosten niet wil laten uitvoeren, kan hij de overeenkomst binnen twee (2) weken na ontvangst van de kennisgeving opzeggen. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn opzeggingsrecht, is hij verplicht om de overeengekomen vergoeding, verminderd met de bespaarde kosten, aan ons te betalen en de kosten die niet in de vergoeding zijn begrepen, te vergoeden. Indien de opdrachtgever niet onmiddellijk, maar wel uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de kennisgeving reageert, zijn wij gerechtigd de verdere uitvoering van de Prestaties op te schorten - totdat een overeenkomst is bereikt over de voortzetting ervan en de toedeling van de kosten. De contractueel overeengekomen Prestatiedata worden dienovereenkomstig aangepast, waarbij met name rekening wordt gehouden met de bezetting van de desbetreffende werkplaats. Opdrachtgever heeft in zoverre geen aanspraak op een voorkeursbehandeling.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders overeengekomen, is de betaling van de vergoeding voor de door ons uitgevoerde Prestatie opeisbaar bij aanvaarding van de Prestaties en dient deze betaling zonder aftrek binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum te worden verricht.

Bepalend voor de tijdigheid en de uitvoering van de betaling is de volledige en onvoorwaardelijke bijschrijving op onze rekening.

4.2 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijnen kunnen wij zonder aanmaning vanaf de datum van overschrijding wettelijke rente berekenen. Dit laat onverlet het recht om verdere schadevergoeding te vorderen. Wij kunnen de overeenkomst ontbinden, zodra ook een door ons gestelde redelijke aanvullende termijn zonder resultaat is verstreken.

4.3 De opdrachtgever is alleen gerechtigd betalingen in te houden of met tegenvorderingen te verrekenen voor zover deze onbetwist, rechtsgeldig vastgesteld of in staat van wijzen zijn.

5. Aanvullende verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever is met name verantwoordelijk voor bouw-, steiger- en montagewerkzaamheden, met inbegrip van de daarvoor noodzakelijke beveiligingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Hij dient alle bouw- en andere voorbereidende werkzaamheden te voltooien en de toegankelijkheid van het werkterrein en de te onderhouden systemen te waarborgen, zodat onze medewerkers direct na aankomst met de werkzaamheden kunnen beginnen en deze zonder onderbreking kunnen uitvoeren. In het bijzonder moeten de toegangswegen en montageplaatsen op vloerniveau zijn geëgaliseerd en ontruimd en geschikt zijn voor de aanvoer van ladingen. Indien andere bedrijven in het object actief zijn, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de coördinatie van alle activiteiten in het object.

5.2 De opdrachtgever dient ons alle technische documenten met betrekking tot de uitvoering van de Prestatie tijdig ter beschikking te stellen.

5.3 Voor een snelle en volledige uitvoering van de Prestaties moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

• een deskundige contactpersoon van de exploitant met kennis van de plaatselijke situatie moet beschikbaar zijn

of

• een bedradingsschema (of - na voorafgaand overleg - een soortgelijk diagram) waarop de plaatsen van onderdelen en installatie zijn aangeduid, moet aanwezig zijn.

• het protocol van ingebruikstelling of het protocol van het laatste onderhoud moet aanwezig zijn.

• de gewenste en te controleren bedrijfsmodus (tijd, temperatuur, volume) moet aanwezig zijn.

5.4 Wij zijn gerechtigd de onderhoudswerkzaamheden stop te zetten en de gemaakte kosten in rekening te brengen indien de noodzakelijke hulpkrachten niet aanwezig zijn en/of indien de werkruimten (zie 5.1 hierboven) niet toegankelijk zijn.

5.5 Nadat het onderhoud door ons is uitgevoerd, is de opdrachtgever ter documentatie en bevestiging verplicht de uitvoering en de duur van onze Prestaties af te tekenen op urenstaten of andere documentatieformulieren.

6. Aanvaarding van de Prestaties/crediteursverzuim van de opdrachtgever

6.1 Nadat de werkzaamheden volgens de overeenkomst zijn voltooid dan wel de Prestaties zijn beëindigd, is de opdrachtgever verplicht deze te aanvaarden (§ 640 lid 1 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek]). Stilzwijgende ingebruikname van de onderhouden of herstelde installatie of betaling door de opdrachtgever geldt als aanvaarding van de Prestaties, tenzij gelijktijdig een of meerdere gebreken worden gemeld.

6.2 Een werk wordt ook geacht te zijn aanvaard, wanneer wij de opdrachtgever na voltooiing van het werk een redelijke termijn voor aanvaarding hebben gesteld en de opdrachtgever de aanvaarding niet binnen deze termijn heeft geweigerd onder vermelding van ten minste één gebrek (§ 640 lid 2 BGB). Wanneer de opdrachtgever een consument is, dan gelden conform § 640 lid 2 tweede zin BGB de rechtsgevolgen van de eerste zin alleen, wanneer wij de opdrachtgever gelijktijdig met het verzoek tot aanvaarding op de hoogte hebben gesteld van de gevolgen van een niet verklaarde of zonder melding van gebreken geweigerde aanvaarding; de informatie dient schriftelijk te worden verstrekt.

6.3 Wanneer wij de Prestaties hebben uitgevoerd in ons bedrijf of in het bedrijf van onze onderaannemer en de opdrachtgever in crediteursverzuim geraakt, zijn wij gerechtigd de goederen waarop de Prestaties betrekking hebben in ons bedrijf of in het bedrijf van een derde voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Wij behouden ons het eigendom voor van de door ons geleverde goederen tot de volledige en onvoorwaardelijke betalingen uit de desbetreffende overeenkomst met de koper zijn ontvangen. Vanaf het moment van levering tot aan de eigendomsoverdracht moet de koper de geleverde goederen om niet voor ons bewaren en ze tegen elke schade voor hun volle waarde verzekeren. De koper mag de geleverde goederen niet verkopen, verpanden of uit hoofde van zekerheid overdragen. De koper moet ons onmiddellijk in kennis stellen van elke beslaglegging, inbeslagneming of andere aantasting van onze rechten door derden, en ons de documenten en inlichtingen verstrekken die voor de uitoefening van onze rechten noodzakelijk zijn. Los daarvan dient de koper/opdrachtgever derden reeds vooraf te wijzen op onze rechten op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

7.2 Onze bewerking en verwerking van onderdelen van de opdrachtgever geschiedt altijd ten behoeve van de opdrachtgever. De onderdelen blijven te allen tijde eigendom van de opdrachtgever. Indien de Prestatie niet wordt geleverd in onze fabrieken of in de fabrieken van onze onderaannemers, dient de opdrachtgever te zorgen voor een milieuvriendelijke verwijdering van het afval dat tijdens de uitvoering van de Prestatie wordt geproduceerd.

7.3 Voor zover wij ten behoeve van de opdrachtgever nieuwe goederen vervaardigen of door ons bijgekochte artikelen gebruiken, berust het eigendom daarvan bij ons totdat de volledige, onherroepelijke betaling is ontvangen. Indien de opdrachtgever ons materialen voor gebruik ter beschikking stelt, geldt dit alleen wanneer de gebruikte materialen en goederen die ons eigendom zijn, als de hoofdzaak moeten worden beschouwd.

8. Overmacht

8.1 In gevallen waarin een partij te maken heeft met overmacht (daaronder staking en uitsluiting bij bedrijven van derden) is elke partij bevoegd, de uitvoering van haar contractuele verplichtingen te staken, zonder daardoor te worden verplicht tot vergoeding van schade en/of onkosten. De bovenstaande regelingen zijn echter niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding van de opdrachtgever, die voortvloeien uit overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid of uit opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de verkoper of diens hulppersonen.

De verhindering van de Prestaties dient tijdig, onmiddellijk en zonder verwijtbare vertraging aan de andere contractspartij te worden meegedeeld.

Van overmacht in deze zin is sprake bij een externe gebeurtenis die van buiten komend als gevolg van elementaire natuurkrachten of door handelingen van derden wordt veroorzaakt, naar menselijk inzicht en uit ervaring onvoorzienbaar is, welke gebeurtenis met economisch aanvaardbare middelen, ook bij uiterste zorgvuldigheid die gezien de omstandigheden redelijkerwijs te verwachten is, niet voorkomen of onschadelijk gemaakt kan worden en door de ondernemer wegens zijn bedrijfsfrequentie niet kan worden aanvaard.

8.2 Indien de nakoming van de overeenkomst wegens overmacht in bovenstaande zin meer dan vier (4) maanden wordt vertraagd en indien de partijen na afloop van de vertraging geen nieuwe basis voor de voortzetting van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, kan elke partij na het verstrijken van die periode, en indien de oorzaak van de niet-uitvoering blijft bestaan, de overeenkomst schriftelijk opzeggen aan de andere partij of, indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, de overeenkomst ontbinden.

Onze aanspraak op de (pro rata) contractuele tegenprestatie (betaling) voor Leveringen en Prestaties die zijn verricht voordat de verhindering zich voordeed, vermeerderd met de kosten, blijft evenwel bestaan, tenzij de reeds verrichte deelprestatie wegens de door overmacht veroorzaakte vertraging voor de opdrachtgever objectief gezien niet meer van economisch belang is. De processuele bewijslast voor een dergelijk wegvallen van belang rust op de opdrachtgever.

Reeds gedane betalingen waarop wij krachtens de bovenstaande regelingen geen recht hebben, kunnen in dat geval door de opdrachtgever worden teruggevorderd.

8.3 De te vergoeden Prestaties moeten door beide partijen onverwijld en zonder verwijtbare vertraging worden verricht.

9. Garantie bij gebreken

Voor materiële gebreken en rechtsgebreken geldt met uitsluiting van verdere aanspraken - behoudens het bepaalde in artikel 12- de volgende garantie:

9.1 Materiële gebreken

9.1.1 Elk gebrek moet ons onverwijld schriftelijk worden gemeld.

De door ons geleverde goederen dienen onmiddellijk na levering aan de opdrachtgever of aan de door hem aangewezen derde zorgvuldig te worden gecontroleerd. Zichtbare gebreken of andere gebreken die bij een onmiddellijke, zorgvuldige controle waarneembaar zouden zijn geweest, gelden als door de opdrachtgever aanvaard, indien wij niet binnen zeven (7) werkdagen na de levering een schriftelijke reclame hebben ontvangen. Met betrekking tot andere gebreken gelden de geleverde goederen als aanvaard, indien de reclame niet binnen zeven (7) werkdagen na het tijdstip waarop het gebrek is gebleken door ons is ontvangen; indien het gebrek voor de opdrachtgever bij normaal gebruik reeds op een eerder tijdstip merkbaar was, is dit eerdere tijdstip bepalend voor de aanvang van de reclametermijn. Op ons verzoek dient een geleverd goed, waarover geklaagd is, franco aan ons te worden teruggezonden. In geval van een gerechtvaardigde klacht vergoeden wij de kosten van de voordeligste manier van verzenden; dit geldt niet voor extra kosten die worden veroorzaakt doordat het geleverde goed zich op een andere plaats bevindt dan op de plaats van het eigenlijke gebruik.

In geval van gerechtvaardigde klachten zullen wij het gebrek naar eigen keuze en op onze kosten verhelpen, hetzij door nieuwe Prestaties te leveren, hetzij door het gebrek te verhelpen. Voor zover de opdrachtgever een consument is in de zin van § 13 BGB, heeft hij echter het recht om deze keuze te maken.

De vervangen goederen worden ons eigendom.

9.1.2 Wij aanvaarden met name geen aansprakelijkheid voor gebreken wegens ongeschikt of ondeskundig gebruik, gebrekkige montage (tenzij de montage door ons werd uitgevoerd), inbedrijfstelling en/of ongeschikt of ondeskundig onderhoud en service door de opdrachtgever of door derden, natuurlijke slijtage, gebrekkige of onzorgvuldige behandeling (in het bijzonder overmatige belasting), ondeugdelijke bedrijfsmiddelen, vervangingsmaterialen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond, chemische, elektrische of elektrochemische invloeden, tenzij deze door onze schuld zijn veroorzaakt. Indien de opdrachtgever of een derde het gebrek ondeskundig herstelt of indien zonder onze voorafgaande toestemming wijzigingen worden aangebracht, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

9.1.3 Bij fabricage volgens door de opdrachtgever verstrekte tekeningen zijn wij slechts aansprakelijk voor de overeenkomstig de tekeningen verrichte uitvoering en niet voor gebreken op grond van de door de opdrachtgever verstrekte onderdelen en/of een door de opdrachtgever voorgeschreven constructie.

9.1.4 De opdrachtgever moet ons de nodige tijd, gelegenheid en toegang tot de gebrekkige goederen geven, om alle noodzakelijke herstelwerkzaamheden te verrichten. Wij kunnen weigeren het gebrek te verhelpen indien dit een onevenredige inspanning vergt.

9.1.5 De garantie vervalt, wanneer de opdrachtgever het geleverde goed zonder onze toestemming wijzigt of door derden laat wijzigen en het verhelpen van het gebrek daardoor onmogelijk of onredelijk moeilijk wordt gemaakt. In elk geval dient de opdrachtgever de door de wijziging veroorzaakte extra kosten voor het verhelpen van het gebrek voor zijn rekening te nemen.

9.1.6 Nadat wij onze Prestaties hebben geleverd, zijn wij er niet aansprakelijk voor of de onder deze overeenkomst vallende goederen voldoen aan een door de opdrachtgever verwacht (maar niet uitdrukkelijk in de overeenkomst overeengekomen) doel. Wij garanderen uitsluitend dat aan de uitdrukkelijk overeengekomen, technische hoedanigheid wordt voldaan, zoals overeengekomen in de technische beschrijving van een overeenkomst.

9.2. Rechtsgebreken

9.2.1 Indien het gebruik van het voorwerp van de Prestaties door onze schuld leidt tot een in rechte vastgestelde schending van industriële eigendomsrechten van derden, zullen wij op onze kosten - naar onze keuze - ofwel aan de opdrachtgever het recht op verder gebruik verschaffen, ofwel het voorwerp van de Prestaties op een voor de opdrachtgever redelijke manier zodanig wijzigen dat de industriële eigendomsrechten niet meer worden geschonden.

9.2.2 Onder voorbehoud van artikel 13 zijn onze in artikel 9.2.1 vermelde verplichtingen in geval van inbreuk op industriële eigendomsrechten uitputtend. Ze bestaan slechts indien:

- de opdrachtgever ons onmiddellijk in kennis stelt van geclaimde inbreuken op industriële eigendomsrechten,

- de opdrachtgever ons ondersteunt bij het verweer tegen de geclaimde aanspraken of ons in staat stelt de wijzigingen overeenkomstig artikel 9.2.1 uit te voeren,

- ons het recht voorbehouden blijft met betrekking tot het verweer alle maatregelen te nemen, met inbegrip van buitengerechtelijke regelingen, het rechtsgebrek niet berust op een instructie van de opdrachtgever en

- de schending van het industriële eigendomsrecht niet is veroorzaakt doordat de opdrachtgever het voorwerp van de Prestaties eigenmachtig heeft gewijzigd of het heeft gebruikt op een wijze die niet in overeenstemming is met de overeenkomst.

9.3 Verjaringstermijn van reclames

De verjaringstermijn van reclames bedraagt twaalf (12) maanden na de datum van aanvaarding. Indien de Prestaties vertraging oplopen om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, bedraagt de verjaringstermijn maximaal vijftien (15) maanden na kennisgeving van de voltooiing van onze verwerking van de onderdelen en/of de voltooiing van de Prestaties. Indien wij onze Prestatie uitvoeren met betrekking tot een gebouw en daardoor de gebrekkigheid ervan veroorzaken, zijn de wettelijke termijnen van toepassing. Los van de voormelde termijnen wordt de verjaringstermijn voor aansprakelijkheid voor gebreken verlengd met de duur van de eventuele herstelwerkzaamheden. Deze bovenstaande regelingen zijn niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding van de opdrachtgever wegens gebreken. Op dergelijke vorderingen tot schadevergoeding zijn uitsluitend de regelingen uit artikel 12 van deze voorwaarden van toepassing.

9.4 Garanties

Wij verstrekken de opdrachtgever geen garanties in juridische zin.

10. Uitsluiting / Verval functiegarantie en aansprakelijkheid / omkering van de bewijslast

In de volgende gevallen vervallen de garantie en de aansprakelijkheid:

• indien de opdrachtgever de installatie-, onderhouds-, service- of reparatiewerkzaamheden zelf uitvoert of door een derde, niet-erkende vakman laat uitvoeren, of installatie-, onderhouds-, service- of reparatiewerkzaamheden zelf of door een derde, niet-erkende vakman gedoogt;

• indien de opdrachtgever de installatie of aansluiting van het Hygiënesysteem van Kemper met niet-goedgekeurde onderdelen initieert of gedoogt;

• in het geval van gebrekkig uitgevoerde werkzaamheden door derden die oorzakelijk zijn voor het gebrek in kwestie;

• wanneer de opdrachtgever een noodzakelijke reparatie, noodzakelijk onderhoud of de noodzakelijke vervanging van een reserveonderdeel in het kader van onderhoudswerkzaamheden of de uitvoering van voorgeschreven onderhoud weigert;

Omkering van de bewijslast:

• In afwijking van de wettelijke bepalingen rust de bewijslast met betrekking tot een gebrek waarvoor wij verantwoordelijk zijn op de opdrachtgever, wanneer de opdrachtgever op ons verzoek niet aantoont dat het voorgeschreven onderhoud met de voorgeschreven tussenpozen naar behoren werd uitgevoerd.

11. Software

11.1 Voor zover software deel uitmaakt van onze dienstverlening, behouden wij ons alle eigendomsrechten en auteursrechten op de software voor. Aan de opdrachtgever wordt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht verleend om de geleverde software te gebruiken, met inbegrip van de bijbehorende handleidingen voor werking, reparatie en het onderhoud van de voorwerpen van de Prestaties. Gebruik voor andere doeleinden is verboden.

11.2 De broncode wordt niet vrijgegeven. De opdrachtgever heeft niet het recht om de broncode te reconstrueren, noch om de software te decompileren, noch om de software en de bijhorende documentatie te wijzigen of te vermenigvuldigen. De opdrachtgever verplicht zich de gegevens van de fabrikant - met name de copyrightaanduidingen - niet te verwijderen of te wijzigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

11.3 De aansprakelijkheid voor materiële gebreken van de software geldt alleen voor reproduceerbare gebreken. Gebreken dienen onmiddellijk aan ons te worden gemeld en zullen naar onze keuze en op onze kosten worden verholpen door herstel of nalevering. De verjaringstermijn begint met het in gebruik nemen van de software en bedraagt twaalf (12) maanden. De hiervoor genoemde verjaringstermijn wordt verlengd met de duur van eventuele latere herstelwerkzaamheden.

11.4 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van ongeschikt gebruik, onjuiste behandeling of andere invloeden waarop wij geen invloed hebben.

12. Aansprakelijkheid voor schadevergoeding ten gevolge van schuld

12.1 Onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de rechtsgrond, met name wegens onmogelijkheid, verzuim, gebrekkige of foutieve levering, tekortkoming, schending van verplichtingen bij contractuele onderhandelingen en onrechtmatige daad, is overeenkomstig dit artikel 12 beperkt, voor zover er in elk afzonderlijk geval sprake is van schuld.

12.2 Wij zijn niet aansprakelijk in geval van eenvoudige nalatigheid van onze organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere hulppersonen, voor zover het niet gaat om een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Essentiële contractuele verplichtingen zijn de tijdige levering en installatie van het geleverde goed, welk goed vrij moet zijn van rechtsgebreken als ook van materiële gebreken die de functionaliteit of bruikbaarheid van het goed meer dan onbeduidend aantasten, alsmede advies-, beschermings- en verzorgingsverplichtingen die ertoe strekken de opdrachtgever in staat te stellen het geleverde goed conform de overeenkomst te gebruiken of die ertoe strekken het leven en de gezondheid van het personeel van de opdrachtgever te beschermen of het eigendom van de opdrachtgever te beschermen tegen aanzienlijke schade.

12.3 Voor zover wij conform artikel 12.2 in beginsel aansprakelijk zijn voor schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot schade die wij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst als mogelijk gevolg van een tekortkoming hebben voorzien of die wij bij inachtneming van redelijke zorgvuldigheid hadden moeten voorzien. Indirecte schade en gevolgschade als gevolg van gebreken aan het geleverde goed komen bovendien alleen voor vergoeding in aanmerking, voor zover dergelijke schade bij normaal gebruik van het geleverde goed normaliter te verwachten is.

12.4 De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn in dezelfde mate van toepassing ten gunste van onze organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere hulppersonen.

12.5 Voor zover wij technische informatie verstrekken of adviserend optreden en deze informatie of dit advies geen deel uitmaakt van de contractueel overeengekomen door ons te verrichten Prestaties, geschiedt dit om niet en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid.

12.6 De bovenstaande beperkingen in dit artikel 12 zijn niet van toepassing op onze aansprakelijkheid voor opzettelijke gedragingen, op gegarandeerde kenmerken, voor overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid of conform de Duitse Wet op de productaansprakelijkheid.

13. Geheimhouding en industriële eigendomsrechten

13.1 Indien wij op basis van algemene bewerkingsnotities van de opdrachtgever gedetailleerde bewerkingsdocumenten opstellen, zijn deze ons exclusieve eigendom. Behoudens in bijzondere (nood)gevallen en in geval van ons faillissement kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op verstrekking van deze documenten.

13.2 Alle tekeningen, documenten en alle andere informatie die - direct of indirect - mondeling of schriftelijk wordt uitgewisseld in het kader van deze overeenkomst of de voorbereiding van de overeenkomst tussen de partijen, worden uitsluitend gebruikt voor de werking, de reparatie en het onderhoud van het voorwerp van de Prestaties, worden strikt vertrouwelijk behandeld en mogen alleen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de andere partij aan derden worden doorgegeven. Deze verplichting geldt voor een periode van tien (10) jaar vanaf het begin van de voorbereiding van de overeenkomst.

13.3 Zowel de opdrachtgever als wij zijn verplicht om alle medewerkers die toegang hebben tot de hiervoor genoemde informatie te verplichten deze kennis geheim te houden en niet zelf te gebruiken of aan derden bekend te maken. Deze verplichting moet aan de medewerkers niet alleen worden opgelegd voor de duur van hun dienstverband, maar ook voor de periode nadat zij de onderneming hebben verlaten.

13.4 Alle industriële eigendomsrechten op onze kostenramingen, tekeningen en andere documenten blijven bij ons berusten en mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt of aan derden bekend worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor andere technische details die uit de Prestaties voortvloeien of in de offerte, andere correspondentie of in onderhandelingen worden vermeld. Geen enkele bepaling van deze voorwaarden kan zo worden geïnterpreteerd alsof de opdrachtgever rechten van welke aard dan ook op onze industriële eigendomsrechten vestigt.

13.5 Indien de opdrachtgever onderdelen of tekeningen aan ons ter beschikking stelt die wij moeten bewerken of bij de bewerking moeten gebruiken, garandeert de opdrachtgever dat hij ons de bewerking of het gebruik van deze onderdelen of tekeningen - vrij van rechten van derden - mag toestaan. De opdrachtgever vrijwaart ons - op eerste verzoek - tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de schending van geheimhoudingsverplichtingen, industriële eigendomsrechten of andere rechten van derden.

13.6 De partijen erkennen deze verplichtingen reeds door te beginnen aan de onderhandelingen over de overeenkomst, ongeacht of er een overeenkomst wordt gesloten.

14. Diversen

14.1 Op deze voorwaarden en op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Duits recht van toepassing.

14.2 Indien de opdrachtgever ondernemer is, een openbare rechtspersoon of een publiekrechtelijk “Sondervermögen” [afgescheiden vermogen] of indien opdrachtgever in de Bondsrepubliek Duitsland niet over een algemeen bevoegd forum beschikt, worden alle geschillen die uit de zakelijke relatie tussen ons en de opdrachtgever voortvloeien - naar onze keuze - voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is in de plaats waar ons bedrijf is gevestigd of de rechtbank die bevoegd is in de plaats waar de opdrachtgever is gevestigd. De rechtbank van de plaats waar ons bedrijf is gevestigd is echter in deze gevallen exclusief bevoegd kennis te nemen van tegen ons ingestelde vorderingen. Deze regelingen hebben geen invloed op dwingende wettelijke bepalingen inzake exclusieve bevoegdheden.

15. Privacyverklaring

Voor de uitvoering van deze opdracht kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. De verwerking van deze persoonsgegevens is in dat geval gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub b of op artikel 6 lid 1 sub f AVG. De gehele privacyverklaring van Kemper kan worden ingezien op https://www.kemper-olpe.de/de/meta-navigation/datenschutz/. Als verantwoordelijke onderneming neemt Kemper de bescherming van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen zeer serieus. De rechten waarop de betrokkene aanspraak kan maken, kunnen eveneens te allen tijde via de bovenstaande link worden geraadpleegd en desgewenst worden uitgeoefend.

Versie: september 2020