Koudwatercirculatie

Koudwatercirculatie

Koud water op hulpbronbesparende wijze permanent onder de 20 °C houden.

Storingen bij koud drinkwater

Met een vooruitziende planning en de uitvoering met een hygiënisch voordelig installatietype zijn goede voorwaarden geschapen voor de naleving van de beoogde werking en instandhouding van de drinkwaterhygiëne in het gebouw. Zelfs een storing in de regelmatige waterverversing kan worden verholpen met geschikte spoelsystemen die voorzien in automatisch geforceerd tappen. Maar wat moet worden gedaan als de regelmatige waterverversing niet voldoende is om het temperatuurbehoud van het koude water permanent te waarborgen?

Gevarenbron: drinkwatertemperatuur

Naast de stagnatievermijding is het temperatuurbehoud bij het koude en warme water van essentieel belang voor het behoud van de drinkwaterhygiëne. Micro-organismen vinden in lauwwarm water tussen 25 °C en 50 °C ideale groei-omstandigheden.

Daarom moet de koudwatertemperatuur in alle delen van de leiding altijd onder 25 °C worden gehouden.

Meer informatie over de temperatuurlimieten voor drinkwater vindt u hier.

Externe en interne warmtelasten kunnen het uiterst moeilijk maken om de temperatuur in het koude water te handhaven!

Koudwatercirculatie: interne warmtelasten in technische ruimten

Interne warmtelast

Hoge warmtelasten in installatieruimten

Warmtebronnen, zoals warme leidingen in de sanitair- en verwarmingsinstallaties en componenten van elektrische apparaten en ventilatietechniek, verwarmen de drinkwaterleiding in technische ruimten.

Zelfs bij geïsoleerde leidingen kan het koude drinkwater deze warmte opnemen en in zeer korte tijd hygiënisch kritieke temperaturen bereiken. Bijzonder problematisch is in dit verband de aanleg van koud- en warmwaterleidingen in gecombineerde schachten.

Koudwatercirculatie: externe warmtelasten door hoge buitenluchttemperaturen

Externe warmtelast

Hoge omgevingsluchttemperaturen

Hoge buitenluchttemperaturen kunnen in gebouwen zonder airconditioning ervoor zorgen dat de omgevingstemperaturen tot boven de 25 °C stijgen. In geval van stagnatie is het onmogelijk om een drinkwatertemperatuur onder de 25 °C te bereiken.

watertoevoertemperaturen

Wanneer drinkwater dicht bij de oppervlakte wordt gewonnen, wordt in de zomermaanden drinkwater met een hogere temperatuur (> 20 °C) naar de drinkwaterinstallatie geleid, waardoor de maximaal toelaatbare stagnatietijd nogmaals aanzienlijk wordt verkort.

Klimaatverandering en waterschaarste

De klimaatverandering zorgt ervoor dat de omgevingstemperatuur en de waterinlaattemperatuur blijven stijgen, hetgeen de stijging van de koudwatertemperatuur nog zal versterken. De klimaatverandering gaat bovendien gepaard met het probleem van waterschaarste: water zal in de toekomst in steeds minder grote hoeveelheden ter beschikking staan en moet verantwoord worden gebruikt.

Hoge spoelvolumes: Economie en ecologie

De gebruikelijke oplossing om de drinkwatertemperatuur te verlagen, is het wegspoelen van het verwarmde drinkwater. Maar als we naar de seizoensgebonden buitentemperaturen kijken, wordt al snel duidelijk: in de zomermaanden spitst de situatie zich toe, mede onder invloed van de klimaatverandering. Stijgende buitentemperaturen leiden tot hogere luchttemperaturen in het gebouw en ook de inlaattemperatuur van het drinkwater in gebouwen.

Het gevolg daarvan: de frequentie van temperatuurgerichte spoelmaatregelen neemt met sprongen toe. Voor deze spoelmaatregelen worden enorme spoelvolumes verbruikt die aan het einde van de dag niet eens meer effectief zijn.

Praktijkvoorbeeld

Effect van de buitenlucht- en bodemtemperaturen op de spoelvolumes van een ziekenhuis zonder airconditioning

In het gebouw activeert een systeem automatisch een spoeling wanneer een drinkwatertemperatuur van 24 °C wordt overschreden en wordt de spoeling beëindigd, zodra de temperatuur 20 °C bereikt. Het doel van deze maatregel is, de temperatuur van het drinkwater onder de voorgeschreven 25 °C te houden.

In de wintermaanden wordt de activeringstemperatuur slechts zelden bereikt, hetgeen zich weerspiegelt in de ontbrekende spoelmaatregelen voor het temperatuurbehoud. In de zomermaanden daarentegen zijn de hoge temperaturen de oorzaak van de enorme toename van de spoelvolumes tot wel 16.000 l/dag!

Koudwatercirculatie: spoelvolumes van een ziekenhuis zonder airconditioning

De oplossing: Koudwatercirculatie

Permanent koud drinkwater tot aan het tappunt

Een duurzame en ecologisch verantwoorde bescherming tegen te hoge drinkwatertemperaturen kan in veel gebouwen alleen worden bereikt door een koudwatercirculatie met koeling. KHS CoolFlow koelt het drinkwater volgens het doorstroomprincipe doelgericht tot 15 °C. De circulatieflow wordt zodanig geregeld dat het teruggevoerde drinkwater 20 °C bedraagt. Naast het temperatuurbehoud is de waterverversing van doorslaggevend belang voor het behoud van de drinkwaterhygiëne. Met KHS CoolFlow inregelafsluiters kan de normatief vereiste waterverversing worden gegarandeerd. Door het actieve temperatuurbehoud kunnen temperaturen < 20 °C worden gerealiseerd – ook in gebouwen met beperkte mogelijkheden voor een thermische scheiding of installatieruimten met hoge warmtelasten.

In een koudwatercirculatie met KHS CoolFlow wordt de bacteriële groei verminderd en worden spoelvolumes permanent tot een minimum beperkt.

Producten voor koudwatercirculatie

KHS CoolFlow ontdekken