Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

I. Belangrijkste bepalingen, sluiten van de overeenkomst

1. Op alle bestellingen zijn uitsluitend de onderstaande bepalingen van toepassing. Daarmee in strijd zijnde algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden zijn niet geldig, ook niet wanneer wij deze niet uitdrukkelijk afwijzen en de levering zonder voorbehoud uitvoeren. Door het plaatsen van de bestelling en/of het in ontvangst nemen van de levering aanvaardt de besteller onze voorwaarden.

2. De bestelling wordt voor ons bindend door onze schriftelijke bevestiging of het begin van de uitvoering van de bestelling. Alle afspraken die tussen ons en de besteller worden gemaakt inzake de uitvoering van de overeenkomst, moeten in deze overeenkomst schriftelijk worden vastgelegd. Wijzigingen, aanvullingen of andere nevenafspraken zijn slechts bindend, wanneer deze door ons schriftelijk worden bevestigd. Uitdrukkelijke contractuele regelingen hebben voorrang voor de bepalingen in algemene voorwaarden.

II. Offerte, kostenraming, maten, gewichten, aantallen

1. Onze offertes evenals de prijzen en leveringsmogelijkheden zoals aangegeven in onze catalogi, ons drukwerk, onze brieven enz., zijn vrijblijvend, tenzij uit de opdrachtbevestiging iets anders blijkt of tenzij wij uitdrukkelijk iets anders schriftelijk hebben verklaard. Kostenramingen zijn niet bindend.

2. Bijgevoegde documenten zoals afbeeldingen, tekeningen, aangegeven gewichten en maten zijn in de branche gebruikelijke benaderingen, tenzij deze uitdrukkelijk bindend zijn genoemd. Met name met betrekking tot appendages behouden wij ons afwijkingen met betrekking tot maten en materialen voor. Voor zover er in onze catalogi stroomsnelheden en weerstandscoëfficiënten van onze appendages zijn aangegeven, maken deze waarden slechts een juiste keuze en bepaling van de in te bouwen appendages mogelijk of vormen een aanwijzing voor de te installeren pompcapaciteiten.

De waarden voor druktrappen en temperaturen zoals aangegeven in onze tabellen zijn slechts geldig tot de nominale doorlaat DN 80. Afwijkende druktrappen en temperaturen vormen een bijzondere uitvoering waarvoor prijstoeslagen worden berekend.

In geval van bijzondere uitvoeringen moet de besteller precieze gegevens verstrekken over druk, medium en temperatuur.

3. Wij behouden ons het eigendoms- en auteursrecht voor met betrekking tot afbeeldingen, prospectussen, calculaties en andere documenten, welke niet toegankelijk gemaakt mogen worden voor derden. Dit geldt met name voor schriftelijke stukken die gekenmerkt zijn als "vertrouwelijk" voor doorgifte waarvan aan derden de besteller onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft.

4. Afwijkingen van maten, gewichten en aantallen zijn geoorloofd in het kader van binnen de handel gebruikelijke toleranties, toepasselijke DIN-voorschriften en giettechnische vereisten. Gegevens met betrekking tot maten en gewichten in onze offertes en opdrachtbevestigingen vormen geen kwaliteitsgaranties.

5. Voor de berekening zijn de door ons vastgestelde leveringsgewichten en aantallen bepalend.

III. Prijzen, prijswijzigingsvoorbehoud

1. Tenzij anders aangegeven zijn onze prijzen in euro af fabriek, exclusief eventuele btw, zonder verpakking, vracht, douanerechten en verzekering, die eventueel afzonderlijk worden berekend.

2. Bij alle bestellingen - ook bij bestellingen op afroep en opeenvolgende leveringscontracten - waarbij de levering conform de overeenkomst of op verzoek van de besteller later dan vier maanden na het plaatsen van de bestelling plaatsvindt, zijn wij bevoegd om prijsstijgingen voor materialen en loon in het kader van en ter compensatie van prijsstijgingen tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering aan de besteller door te berekenen.

Voor ondernemers als bedoeld in § 14 BGB [Duits burgerlijk wetboek] geldt het volgende: Indien de prijs ten tijde van de uitvoering van de bestelling gestegen is door een wijziging van de marktprijs of door een verhoging van de vergoeding die door de derde die betrokken is bij de uitvoering van de bestelling berekend wordt, dan geldt de hogere prijs. Indien deze meer dan 20% boven de overeengekomen prijs ligt, heeft de klant het recht om de overeenkomst onverwijld na de desbetreffende mededeling onzerzijds te ontbinden.

3. Prijsafspraken bij herbewerkingen gelden onder de voorwaarde dat de besteller het voor de herbewerking noodzakelijke materiaal 6 weken voor de leveringstermijn vrachtvrij ter beschikking stelt. Indien dat niet het geval is, zijn wij bevoegd om het metaal voor rekening van de besteller tegen de dagprijs aan te schaffen.

IV. Verzending, verpakking, kosten, risico-overgang

1. De verzending vindt plaats voor rekening en risico van de besteller. Tenzij iets anders schriftelijk overeengekomen is, geldt als leveringsclausule "FCA (Free Carrier) Olpe" (Incoterms® 2020). Dat geldt ook wanneer wij ons verplicht hebben om ons te belasten met de transportkosten. Wij zijn niet aansprakelijk - ook niet bij vrachtvrije levering - voor beschadigingen of verlies gedurende het transport. Indien niets anders overeengekomen is, beslissen wij over de wijze van verpakking en verzending.

2. Goederen die verzendklaar gemeld zijn, dienen onverwijld overgenomen te worden, anders zijn wij bevoegd om deze naar eigen keuze te verzenden of tegen de gebruikelijke expeditietarieven en voor risico van de besteller op te slaan. Een week na het begin van de opslag gelden de goederen als geleverd. Indien de verzending vertraagd wordt door omstandigheden waarvoor wij niet dienen in te staan, gaat het risico over op de besteller op de dag waarop hem meegedeeld is dat de goederen verzendklaar zijn.

3. Bij overhandiging aan de spoorwegen, de expediteur of de vervoerder resp. 1 week na begin van de opslag, uiterlijk echter bij het verlaten van de fabriek of het magazijn, gaat het risico over op de besteller, ook wanneer wij ons met de aflevering belasten.

V. Betalingsvoorwaarden en gevolgen bij niet-inachtneming, verrekening

1. Onze vorderingen zijn opeisbaar in overeenstemming met de overeengekomen betalingsvoorwaarden of de gegevens in de opdrachtbevestiging. Na opeisbaarheid berekenen wij een jaarlijkse rente van 9 procentpunt (bij particuliere consumenten 5 procentpunt) boven het betreffende basisrentepercentage.

Zonder afzonderlijke afspraak of gegevens in de opdrachtbevestiging moeten onze vorderingen vrij van porto en kosten binnen 30 dagen na ontvangst van onze factuur of een gelijkwaardig overzicht van vorderingen worden betaald, uiterlijk echter 30 dagen na opeisbaarheid en ontvangst van de tegenprestatie. Daarna berekenen wij een jaarlijkse rente van 9 procentpunt (bij particuliere consumenten 5 procentpunt) boven het betreffende basisrentepercentage.

2. De besteller kan onze vorderingen slechts verrekenen met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen of tegenvorderingen die in staat van wijzen zijn.

VI. Leveringstermijnen en aansprakelijkheidsregelingen, afnameverplichtingen bij raam- en afroepovereenkomsten, retouren

1. De leveringsperiode begint zodra alle details van de uitvoering, met name de technische kwesties, zijn opgehelderd, beide partijen het eens zijn over alle voorwaarden van de transactie en de besteller de evt. overeengekomen aanbetaling heeft verricht. De leveringstermijn is in acht genomen, wanneer voor afloop daarvan de te leveren goederen de fabriek verlaten hebben of aan de besteller meegedeeld is dat de goederen verzendklaar zijn.

Voor zover er niets anders is overeengekomen of uit de overeenkomst blijkt, is de door ons opgegeven leveringsperiode altijd niet bindend.

2. Indien onze levering niet binnen de termijn plaatsvindt en ook niet binnen een door de besteller te stellen extra termijn om redenen waarvoor wij dienen in te staan, is de besteller bevoegd de overeenkomst met betrekking tot de bestelde levering te ontbinden.

3. Voor vorderingen tot schadevergoeding wegens vertraagde nakoming of niet-nakoming in plaats van nakoming geldt het volgende: Wanneer wij in leveringsverzuim zijn voor het veroorzaken waarvan wij slechts eenvoudig nalatig zijn, is de aanspraak van de besteller op vergoeding van door hem aangetoonde verzuimschade wat de hoogte ervan beperkt tot 0,5% voor elke volledige week verzuim en tot ten hoogste 5% van de factuurwaarde van de door het verzuim getroffen bestelling.

Indien de besteller schadevergoeding in plaats van levering kan verlangen, zijn wij bij verkoop aan een particuliere consument (§ 13 BGB) ook bij eenvoudige nalatigheid aansprakelijk voor schadevergoeding bij een schending van de belangrijkste verplichtingen uit de overeenkomst, echter eventuele aanspraken op vergoeding zijn beperkt tot de bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare schade. Bij verkoop aan een ondernemer geldt hetzelfde met dien verstande dat de aanspraken beperkt zijn tot vijftig procent van de waarde van de bestelling.

4. In gevallen waarin een partij heeft te maken met overmacht (inclusief staking en uitsluiting bij externe bedrijven), is elke partij bevoegd, de uitvoering van haar contractuele verplichtingen te staken, zonder daardoor verplicht te worden tot vergoeding van schade en/of kosten. De bovenstaande regelingen gelden echter niet voor vorderingen tot schadevergoeding wegens dood, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid of bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de andere partij bij de overeenkomst of haar hulppersonen.

De leveringsbelemmering dient de andere partij omgaand, onverwijld en zonder verwijtbare vertraging te worden meegedeeld.

Van overmacht als hier bedoeld is sprake bij een externe gebeurtenis die van buiten komend door elementaire natuurkrachten of door handelingen van derden wordt veroorzaakt, welke gebeurtenis naar menselijk inzicht en uit ervaring onvoorzienbaar is, met economisch aanvaardbare middelen ook bij uiterste zorgvuldigheid die gezien de situatie redelijkerwijze te verwachten is niet voorkomen of onschadelijk gemaakt kan worden en ook niet vanwege de bedrijfsfrequentie door de ondernemer op de koop toe genomen moet worden.

Indien de nakoming van de overeenkomst vanwege overmacht als hierboven bedoeld met meer dan vier (4) maanden wordt vertraagd en indien partijen het bij afloop van de vertraging niet eens zijn geworden over een nieuwe basis voor de voortzetting van de nakoming van de overeenkomst, kan elke partij na deze periode en bij verdere aanwezigheid van de oorzaak van de niet-nakoming de overeenkomst schriftelijk opzeggen aan de andere partij of indien voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden de overeenkomst ontbinden.

5. Gedeeltelijke leveringen tot 10% zijn toegestaan, tenzij de besteller schriftelijk in de bestelling aangegeven heeft dat gedeeltelijke leveringen niet zijn toegestaan.

6. Indien wij de verzending op verzoek van de besteller uitstellen, worden de door de opslag ontstane kosten bij opslag in de fabriek van de leverancier, ten minste echter 0,5% van het factuurbedrag per maand met ingang van 1 maand na de melding dat de goederen verzendklaar zijn, aan de besteller in rekening gebracht. De leverancier is echter bevoegd om na afloop van een passende termijn zonder resultaat elders over de te leveren goederen te beschikken en na een passende verlengde termijn aan de besteller te leveren.

7. Overeengekomen leveringstermijnen en -data worden verlengd of uitgesteld, onverminderd onze rechten wegens verzuim van de besteller, met de periode gedurende welke de besteller met zijn verplichtingen in verzuim is. Indien de besteller in gebreke is met de aanvaarding of indien hij andere verplichtingen tot medewerking toerekenbaar schendt, zijn wij bevoegd om vergoeding van hem te verlangen voor de schade die wij daardoor lijden, met inbegrip van eventuele extra kosten. In dat geval gaat het risico voor een toevallig tenietgaan of een toevallige verslechtering van het gekochte over op de besteller op het moment waarop deze in verzuim is met de aanvaarding. In geval van verzuim van de besteller bij de aanvaarding kunnen wij weigeren verder te leveren.

8. Raambestellingen en bestellingen op afroep moeten uiterlijk binnen 8 maanden na de datum van de opdrachtbevestiging worden afgeroepen. De levertijd mag niet meer dan 3 maanden bedragen. Indien de bestellingen niet binnen de genoemde termijn worden afgeroepen of indien de levertijd wordt overschreden, zijn wij bevoegd om de overeenkomst na afloop van een passende extra termijn te ontbinden en schadenvergoeding wegens niet-nakoming te verlangen.

9. Retouren van goederen zijn slechts toegestaan na voorafgaande afspraak. In het geval van goederen die worden geretourneerd voor creditering, worden daarvoor 20% administratiekosten afgetrokken. Bij terugname van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zijn wij bovendien bevoegd om een gebruiksvergoeding of een vergoeding voor de waardevermindering van de goederen gedurende de tijd dat deze in het bezit van de besteller waren te verlangen.

VII. Reclames, vorderingen wegens gebreken, aansprakelijkheidsregeling

1. Ongeacht de bij een wederzijdse handelstransactie bestaande verdergaande onderzoeks- en reclameringsverplichtingen (§ 377 HGB [Duits wetboek van koophandel]) dient de besteller de geleverde goederen te onderzoeken op zichtbare gebreken en klachten wegens dergelijke zichtbare gebreken - dat geldt ook voor onvolledige over verkeerde leveringen - binnen een week na ontvangst van de goederen en bij gebreken die pas later zichtbaar worden, binnen een week na de vaststelling daarvan door de besteller, schriftelijk aan ons te melden; bij gebreke waarvan de goederen ten aanzien van het zichtbare gebrek als goedgekeurd gelden en de besteller daaruit geen rechten meer jegens ons kan afleiden. Dit geldt niet bij een rechtstreekse verkoop aan een particuliere consument.

Bij een gerechtvaardigde klacht zijn wij verplicht tot een kosteloze verbetering van de geleverde goederen of naar onze keuze een vervangende levering. Bij verkoop aan een particuliere consument, hetzij rechtstreeks hetzij via een opvolgende ondernemer in de leveringsketen, heeft de consument resp. de opvolgende ondernemer het recht om te kiezen. Indien de verbetering of de vervangende levering ondanks twee pogingen mislukt of indien wij deze onterecht weigeren of indien wij deze onredelijk vertragen, is de besteller bevoegd om verlaging van de vergoeding of, indien niet een bouwprestatie het onderwerp van de aansprakelijkheid voor gebreken is, te zijner keuze ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

2. Voor vorderingen tot schadevergoeding geldt onder voorbehoud van de regeling in artikel VIII (Overige aansprakelijkheid) het volgende: Bij verkoop aan een particuliere consument, hetzij direct hetzij via een opvolgend ondernemer in de leveringsketen, zijn wij bij niet-nakoming van de belangrijkste verplichtingen uit de overeenkomst ook bij eenvoudige nalatigheid aansprakelijk voor schadevergoeding in plaats van levering, echter eventuele aanspraken op vergoeding zijn beperkt tot de bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare schade, voor zover wij het gebrek niet bedrieglijk verzwegen hebben of garantie hebben aanvaard voor de kwaliteit van de zaak. Bij verkoop aan een ondernemer geldt hetzelfde met dien verstande dat de aanspraken beperkt zijn tot vijftig procent van de waarde van de gebrekkige zaak, in welk geval echter ook zin 1 geldt, wanneer in de leveringsketen een particuliere consument de goederen koopt en vorderingen wegens een plichtsverzuim heeft.

3. Er bestaan geen vorderingen wegens gebreken wanneer het gebrek te wijten is aan een tekortkoming in de nakoming van bedienings-, onderhouds- of montagevoorschriften, ongeschikt of ondeskundig gebruik, gebrekkige of nalatige behandeling door de besteller, natuurlijke slijtage evenals door de besteller of derden verrichte ingrepen aan de geleverde goederen.

VIII. Overige aansprakelijkheid (beperking en uitsluiting)

1. Afgezien van de hierboven geregelde aanspraken wegens verzuim en gebreken zijn wij niet aansprakelijk, tenzij de schade berust op een grof nalatig plichtsverzuim onzerzijds of op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van onze wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen of tenzij er sprake is van hetzij dood of lichamelijk letsel of aantastingen van de gezondheid die berust op een nalatig plichtsverzuim onzerzijds of op een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van onze wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen, hetzij van schade die gewoonlijk of doorgaans te verzekeren is onder een door ons te sluiten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met passende voorwaarden. Dat geldt in het bijzonder voor vorderingen tot schadevergoeding wegens schuld voor of bij het sluiten van de overeenkomst, niet-nakoming van bijkomende verplichtingen en vorderingen wegens onrechtmatige daad.

2. Dit laat onverlet vorderingen op grond van de Duitse wet op de productaansprakelijkheid (ProdHaftG) en op grond van een garantie.

IX. Verjaring, termijnen

1. De vorderingen op grond van artikel VII. sub 1 en 2 verjaren binnen één jaar na overhandiging van de levering aan de besteller.

2. Hiervan uitgezonderd verjaren deze vorderingen binnen de wettelijke verjaringstermijn

• bij opzettelijk, bedrieglijk of grof nalatig plichtsverzuim door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen;

• bij schade wegens overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid die berust op een nalatig plichtsverzuim onzerzijds of op een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van onze wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen;

• bij vorderingen wegens een garantie voor de kwaliteit van de zaak;

• bij een rechtstreekse verkoop aan een particuliere consument;

• voor zover wij verplicht zijn om de kosten te vergoeden die de besteller moet dragen jegens een particuliere consument en/of een opvolgend ondernemer in de leveringsketen wegens de verkoop van een nieuwe zaak voor nakoming achteraf (§ 478 lid 2 BGB);

• indien de door ons geleverde zaak in overeenstemming met de gebruikelijke toepassingswijze daarvan voor een bouwwerk is gebruikt en de gebrekkigheid daarvan heeft veroorzaakt en Deel B van de Verdingungsordnung für Bauleistungen [Aanbestedingsverordening voor de bouw] niet ten grondslag lag aan de contractuele relatie in zijn geheel.

3. Voor alle gevallen geldt dat de verjaringstermijn begint in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De wettelijke regelingen inzake schorsing en stuiting van de verjaring en opnieuw beginnen te lopen van de termijnen blijven onverminderd van kracht. Bij vorderingen tot schadevergoeding op grond van de Duitse wet op de productaansprakelijkheid gelden de wettelijke verjaringsbepalingen. Ook in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim gelden de wettelijke verjaringsregels.

4. Voor zover wij op grond van artikel VIII. aansprakelijk zijn omdat er sprake is van schade die gewoonlijk of doorgaans te verzekeren is onder een door ons te sluiten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met passende voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn 1 jaar.

X. Eigendomsrechten, werktuigen, modellen en tekeningen

1. Indien leveringen aan de hand van tekeningen of andere gegevens van de besteller plaatsvinden, is deze er verantwoordelijk voor dat ze juist zijn en geen inbreuk maken op eigendomsrechten van derden; de besteller dient ons te vrijwaren voor alle vorderingen van houders van eigendomsrechten.

2. Werktuigen, coquilles, modellen en installaties die nodig zijn voor de bestelde goederen, kunnen door ons volledig of gedeeltelijk gefactureerd worden. Zij blijven ons eigendom, tenzij met de klant uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is. Indien deze aan de hand van speciale gegevens van de besteller gemaakt zijn, worden deze uitsluitend voor leveringen aan de besteller gebruikt, zolang de besteller voldoet aan zijn afname- en betalingsverplichtingen en de zakelijke relatie blijft bestaan.

3. De besteller draagt de kosten voor onderhoud, wijziging en inzet van de modellen resp. gietwerktuigen met inbegrip van de opvolgende gietvormen. Indien de modellen resp. gietvormen door de besteller ter beschikking worden gesteld, is hij aansprakelijk voor de giettechnisch juiste constructie en de uitvoering van de modellen en gietwerktuigen waarmee het gebruiksdoel wordt gewaarborgd. Wij zijn niet verplicht - tenzij op grond van een schriftelijke overeenkomst - om de overeenstemming van de ter beschikking gestelde gietwerktuigen met de bijgevoegde tekeningen te controleren. Door de besteller ter beschikking gestelde productie-installaties mogen wij na overleg en goedkeuring wijzigen, wanneer wij menen dat dat om giettechnische redenen noodzakelijk is. Modellen, coquilles, drukgietwerktuigen en andere materialen die door de besteller tot onze beschikking worden gesteld, worden door ons met de noodzakelijke zorgvuldigheid opgeslagen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een eventueel tenietgaan, ook niet voor gevolgschade, tenzij ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen opzettelijk, bedrieglijk of grof nalatig plichtsverzuim ten laste wordt gelegd.

4. De kosten voor wijziging, onderhoud en vervanging van zijn productie-installaties draagt de besteller.

5. Tekeningen en documenten die wij aan de besteller overhandigen, mogen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij met onze schriftelijke toestemming. Wij zijn te allen tijde bevoegd om deze tekeningen en documenten terug te vragen.

XI. Eigendomsvoorbehoud

1. Wij behouden ons het eigendom van de geleverde goederen voor (onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen) tot al onze vorderingen op de besteller uit de zakelijke relatie zijn voldaan met inbegrip van in de toekomst verschijnende vorderingen, ook uit tegelijkertijd of later gesloten overeenkomsten. In het geval van een rekening-courant worden het voorbehouden eigendom en alle rechten beschouwd als zekerheid voor onze volledige saldovordering benevens rente en kosten.

Bij beslagleggingen of andere ingrepen van derden moet de besteller ons onverwijld schriftelijk informeren.

2. De besteller is bevoegd om de geleverde goederen in het kader van de gebruikelijke gang van zaken te verwerken en door te verkopen. Deze bevoegdheid eindigt wanneer de besteller in betalingsverzuim komt, verder bij het openhouden te betalen door de besteller of wanneer zijn faillissement wordt aangevraagd. Hij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen slechts onder eigendomsvoorbehoud verder te vervreemden en ervoor te zorgen dat de vorderingen wegens de verdere vervreemding ex punt 5 en 6 op ons overgaan. Als verdere vervreemding geldt ook het gebruik van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen bij de nakoming van overeenkomsten inzake aanneming van werk of productieovereenkomsten. Hij is niet bevoegd tot andere beschikkingen over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, met name niet tot verpanding of fiduciaire eigendomsoverdracht.

Het is niet toegestaan de vorderingen wegens het doorgeven van onze onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te cederen, tenzij er sprake is van cessie wegens echte factoring, die aan ons wordt meegedeeld en waarbij de opbrengst van de factoring de waarde van onze gezekerde vorderingen te boven gaat. Bij creditering van de opbrengst van de factoring wordt onze vordering onmiddellijk opeisbaar.

3. Door bewerking of verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen verkrijgt de besteller niet het eigendom van de nieuwe zaak ex § 950 BGB. De bewerking en verwerking evenals de omvorming van de goederen door de besteller vindt steeds plaats in naam en in opdracht van ons, echter zonder ons te binden. De bewerkte en verwerkte goederen gelden voortaan als onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

4. Bij verwerking, verbinding of vermenging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met andere goederen komt ons het mede-eigendom van de nieuwe zaak toe in de verhouding van de factuurwaarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen tot de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen. Indien ons eigendom vervalt door verbinding, vermenging of verwerking, draagt de besteller reeds nu voor alsdan de aan hem toekomende eigendomsrechten en rechten in wording met betrekking tot de nieuwe toestand of de nieuwe zaak aan ons over ten belope van de factuurwaarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, in geval van verwerking in de verhouding van de factuurwaarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen tot de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen, en bewaart deze kosteloos voor ons. Onze mede-eigendomsrechten gelden als onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

5. De vorderingen van de besteller op grond van de verdere vervreemding van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen worden reeds nu voor alsdan aan ons gecedeerd. Zij dienen in dezelfde mate als zekerheid als de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

6. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door de besteller tezamen met andere goederen verder vervreemd worden, wordt de vordering wegens de verdere vervreemding in de verhouding van de factuurwaarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen tot de factuurwaarde van de andere goederen aan ons gecedeerd. Bij de verdere vervreemding van goederen, waarvan wij mede-eigendomsaandelen in overeenstemming met lid 4 hebben, wordt een gedeelte van de vorderingen dat overeenkomt met ons mede-eigendomsaandeel aan ons gecedeerd.

7. In geval de zekerheid wordt ingeroepen (objectieve onmogelijkheid tot betalen, uitblijven van de betaling, ophouden te betalen, faillissement enz.) verplicht de besteller zich om ons een precies overzicht van zijn vorderingen met namen en adressen te geven, de cessie per omgaande aan zijn afnemers bekend te maken en ons alle inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor het opeisen van de gecedeerde vorderingen.

8. Indien de waarde van de bestaande zekerheden de gezekerde vorderingen in totaal met meer dan 20% te boven gaat, zijn wij op verzoek van de besteller verplicht zekerheden naar onze keuze met inachtneming van de belangen van de besteller vrij te geven.

9. Op grond van het eigendomsvoorbehoud kunnen wij de geleverde goederen opeisen wanneer wij de overeenkomst hebben ontbonden. Wij zijn ongeacht de andere voorwaarden in § 323 BGB bevoegd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment waarop de besteller geheel of gedeeltelijk in betalingsverzuim is; er is in het bijzonder voor de uitoefening van ons ontbindingsrecht van onze kant geen verdere termijnstelling noodzakelijk. Hetzelfde geldt wanneer de besteller in betalingsverzuim komt of wanneer zijn faillissement wordt aangevraagd. Alle kosten die door de terugname van de geleverde goederen ontstaan, komen voor rekening van de besteller. Wij zijn bevoegd om de teruggenomen geleverde goederen onderhands te gelde te maken.

XII. Plaats van nakoming, bevoegde rechter, toepasselijk recht

1. Voor zover uit de opdrachtbevestiging niets anders blijkt is de plaats van onze maatschappelijke zetel de plaats van nakoming.

2. De bevoegde rechter is bij overeenkomsten met Kaufleute [koopman naar Duits recht] en rechtspersonen de bevoegde rechter voor onze maatschappelijke zetel. Wij zijn echter bevoegd om de besteller ook te dagvaarden voor de rechter van zijn maatschappelijke zetel.

3. De rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan Duits recht met uitsluiting van het Weens koopverdrag (UNCITRAL/CISG) en het VN-verdrag inzake verjaring bij internationale koop van roerende zaken.

XIII. Gegevensverwerking

Wij zijn bevoegd om persoonsgegevens te verwerken in het kader van de zakelijke relatie. De rechten van betrokkenen zijn daarbij erg belangrijk voor ons. Onze gehele privacyverklaring, evenals de rechten van betrokkenen kunnen te allen tijde worden ingezien op onze website onder de link https://www.kemper-olpe.de/de/meta-navigation/datenschutz/.

XIV. Slotbepaling, diversen

1. Persoonsgegevens van de leverancier worden door ons opgeslagen in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. De taal van de overeenkomst is het Duits. Voor zover de partijen daarnaast een andere taal gebruiken, gaat de Duitse tekst voor.

3. Gewichtsmetingen worden met geijkte meetapparatuur vastgesteld en komen uit vrij programmeerbare hulpapparatuur. De geijkte gemeten waarden worden na ontvangst van de levering voor ten minste drie maanden ongewijzigd opgeslagen en kunnen door de klant worden ingezien.

Stand: september 2021