Duurzaamheid

Op duurzame wijze vooruitgang boeken

Met onze producten en diensten leveren wij een belangrijke bijdrage om mensen in staat te stellen een gezond, veilig en duurzaam leven te leiden. Als innovatiepionier in de MKB-branche willen wij in de toekomst ook een voortrekkersrol spelen op het gebied van operationele duurzaamheid. Wij zijn ons dan ook terdege bewust van onze grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de natuur, grondstoffen en onze medemens.

Een holistische en ondernemende benadering van duurzaamheid

Duurzaam handelen behoort tot de belangrijkste uitdagingen voor de economie in het algemeen en voor middelgrote industriële bedrijven in het bijzonder. Duurzaamheid is tegelijkertijd een sociale verplichting, een wettelijke vereiste en een belangrijke vereiste van klanten. Wij zijn ervan overtuigd dat een zekere toekomst voor ons bedrijf op de lange termijn alleen mogelijk is als wij de economische, ecologische en sociale aspecten in de dagelijkse activiteiten in acht blijven nemen.

KEMPER publiceert een holistisch duurzaamheidsverslag om de status quo van duurzaamheidsactiviteiten in ons bedrijf te presenteren, alsmede om onze doelstellingen en maatregelen met het oog op de toekomst bekend te maken. Op deze manier verschaffen wij al onze belanghebbenden een transparant inzicht in ons bedrijf.

ecologie, economie en sociale kwesties

In deze structuur hebben wij vijf overkoepelende actiegebieden geïdentificeerd:

Ecologie

Ecologie

  • Het bedrijf creëert de structuren om klimaatneutrale producten en diensten aan te kunnen bieden.

Economie

  • Bedrijfsgroei aan de hand van innovaties en investeringen
  • Voortdurende productontwikkeling met het oog op de toekomst en duurzaamheid

Sociale kwesties

  • Waardegericht en generatie-overschrijdend handelen van een familiebedrijf
  • Compliance: KEMPER streeft ernaar te voldoen aan alle wettelijke, richtlijnspecifieke en vrijwillige vereisten waarmee het bedrijf te maken krijgt.

Oriëntatie op en naleving van duurzaamheidsnormen

Bij de rapportage over de duurzaamheidsactiviteiten laat KEMPER zich leiden door de standaard van de Duitse duurzaamheidscode. Daarmee voldoet het bedrijf ook aan de criteria van het Global Reporting Initiative. Naast deze overkoepelende normen geven algemeen geldende standaarden ook richting aan de activiteiten van het bedrijf binnen de afzonderlijke duurzaamheidspijlers en actiegebieden. KEMPER heeft bijvoorbeeld een gecertificeerd milieumanagementsysteem conform ISO 14001. Op sociaal gebied vorm de erkenning van de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) een bouwsteen voor de bijbehorende normen en standaarden.

Partnerschappen/certificaten

KEMPER maakt deel uit van het energie-efficiëntie- en klimaatbeschermingsnetwerk WVMplus 3.0. Door aan dit initiatief deel te nemen, leveren wij een bijdrage aan het behalen van de Duitse klimaat- en energiebeleidsdoelstellingen (tot 6 miljoen ton broeikasgasemissies en tot 11 terawattuur eindverbruikte energie besparen tegen het einde van 2025).

Downloads
Bestandstype
Duurzaamheidsverslag 2021
PDF (10,43 MB)
Duurzaamheidsverslag 2022
PDF (2,91 MB)