Hygiena pitné vody

Hygiena pitné vody

V pitné vodě, která se dostatečně nepoužívá, se tvoří miliony bakterií. Anebo ne!

Naše nejdůležitější potravina

Pitná voda naší potravinou číslo 1. Bez vody není život, proto je mimořádně důležitá ochrana tohoto vzácného zdroje. Pitná voda určená pro lidskou spotřebu musí být čistá, studená, bez choroboplodných zárodků a bez zápachu a s bezchybnou chutí.

Hygiena pitné vody: 4 faktory úspěchu

Čtyři faktory úspěchu pro bezchybnou hygienu pitné vody

Bezchybná hygiena pitné vody závisí na čtyřech vzájemně se ovlivňujících faktorech úspěchu. V kombinaci s dodržováním provozu v souladu s určením zajišťují tyto faktory trvalý a bezpečný provoz instalace pitné vody.

1. Průtok

2. Teplota

3. Výměna vody

4. Zásobování živinami

1. Průtok

Co je to biofilm v instalaci rozvodů pitné vody?

Všechny vodou smáčené povrchy v instalaci rozvodů pitné vody jsou osídleny biofilmy. Biofilmy v pitné vodě jsou obvykle tvořeny přirozenou mikroflórou vody, která nemá bezprostřední význam pro lidské zdraví. Mohou se však v n ich nacházet mikrobiální zárodky. Protože se v instalacích rozvodů pitné vody nedá vyhnout biofilmu, je důležité, aby byl při dostatečném průtoku mechanicky co nejstabilnější a nejkompaktnější. Podrobnější informace na téma biofilm najdete zde.

Dostatečně turbulentní profil průtoku

Dostatečný průtok v instalacích rozvodů pitné vody minimalizuje růst mikrobiologických složek. Během fází stagnace se mohou tvořit objemné biofilmy. Ty se mohou uvolnit například tlakovými rázy. Díky dostatečně turbulentnímu a pravidelnému průtoku ve všech částech potrubí rozvodů pitné vody lze omezit růst hygienicky kritického biofilmu.

Ovlivnění biofilmu rychlostí proudění

Vysoké rychlosti proudění mají vliv na strukturu biofilmu. Turbulentní průtok díky vysokým smykovým silám podporuje tvorbu kompaktního a mechanicky stabilního biofilmu, který je velmi odolný proti oddělování.

Dimenzování podle potřeby

Dostatečně vysoké rychlosti průtoku lze zajistit dimenzováním a provozem podle požadavků v souladu se specifikacemi soupisu místností. To napomáhá normou požadované výměně vody a zabraňuje stagnaci.

Zohlednění soupisu místností

Při dimenzovaní potrubí se musí v soupisu místností zohlednit především souběžnost použití a objemové průtoku při odběre. Jen tak lze dosáhnout potrubní sítě orientované na potřebu s minimalizovanými hygienicky relevantními parametry potrubní sítě (jmenovitý objem, smáčený povrch potrubí).

Výpočet výměny vody pomocí nástroje Flushtool

Hygiena pitné vody: laminární a turbulentní profily proudění

Profily proudění: laminární (nahoře) a turbulentní (dole)

2. Teplota

Teplota kritických faktorů ve vztahu na mikrobiální růst. Zjistit teplotní rozsahy, které poskytují nepříznivé životní podmínky pro fakultativní mikroorganismy, a tím vytvořit základ preventivní ochrany zdraví, je velmi těžké a závisí to na mnoha faktorech. Optimální jsou teploty studené vody <20 °C a teplé vody >55 °C, což potvrdilo velké množství průzkumů.

Výňatek z DIN 1988-300

„Při provozu v souladu s určením nesmí teplota studené pitné vody překročit 25 °C po dobu delší než 30 sekund po úplném otevření odběrného místa a teplota teplé pitné vody musí dosáhnout minimálně 55 °C.“

Teplota studené vody nižší než 20 °C

Teplota < 20 °C se považuje za hygienicky bezpečnou teplotu studené vody, např. v DVGW Informace o vodě 90, v odborných publikacích UBA, RKI a v mnohých mezinárodních směrnicích a doporučeních pro pitnou vodu.

Chcete-li zjistit, jak lze trvale udržet teplotu studené vody pod 20 °C a zároveň šetřit zdroje, podívejte se na stránku Cirkulace studené vody.

Výňatek z DIN 1988-300

„Z hygienických důvodů se musí na výstupu vody z ohřívače pitné vody s cirkulací udržovat teplota min. 60 °C. Cirkulující teplá pitná voda nesmí překročit pokles teploty 5k."

Teplota teplé vody více než 55 °C

Teplota teplé pitné vody (PWH a PWH-C) musí být na každém místě cirkulujících systémů minimálně 55 °C v souladu s uznávanými pravidly technologie. Objem teplé vody, který nelze udržet na požadované teplotě, se musí snížit na minimum. Překročí-li objem průtokové cesty 3 litry, je nutné zajistit cirkulaci pro udržení teploty. Více informací o tématu cirkulace teplé vody najdete na stránce cirkulace teplé vody.

Míra růstu bakterie Legionella pneumophila

Grafické znázornění jasně ukazuje, že růst bakterie Legionella dosahuje kritického rozsahu při teplotách mezi 20 °C a 55 °C.

Hygiena pitné vody: Míra růstu bakterie Legionella pneumophila

Zdroj: M. Exner, Hygiene in Trinkwasser-Installationen (Hygiena v instalacích pitné vody) - zkušenost z Německa, odborná diskuse na téma bakterií Legionella UBA/BfR dne 20.10.2009, Berlín

3. Výměna vody

Jednou z hlavních příčin růstu mikrobiálního růstu je stagnace. Příčinou stagnujících oblastí mohou být stará, nepoužívaná potrubí nebo úseky potrubí, která se dočasně nepoužívají v souladu s určením.

Výňatek z normy DIN 1988-200

„Plánování se musí provést tak, aby při provozu v souladu s určením docházelo k dostatečné výměně vody na hygienické účely."

Pravidelná výměna vody

Z hygienického hlediska se instalace rozvodů pitné vody musí plánovat a provozovat tak, aby se zajistila výměna vody podle možnosti každé 3 dny (VDI 6023), minimálně však každých 7 dní (DIN 1988). Výměna vody je definována jako úplná výměna vody v celém systému (včetně zásobníku a ohřívače teplé pitné vody). Aby sa zabránilo stagnaci v celém hydraulickém průřezu, doporučuje se turbulentní průtok.

Stagnace a teplota na sebe vzájemně působí

V závislosti na teplotě okolí a izolaci potrubí se teplota média časem vyrovná s teplotou okolí. Proto je důležité dbát na to, aby konstrukce instalace rozvodu pitné vody podporovala výměnu vody, zejména v případě studené pitné vody. Podrobněji by se měly prozkoumat přívody na poschodí a jednotlivá přívodní potrubí.

Zabránit kritickému zvýšení teplot

Při dostatečném využívání do nich stále znovu a znovu proudí čerstvá pitná voda, a to zabraňuje kritickému zvýšení teploty vody. V oblastech, kde pitná voda stagnuje a neproudí, může příp. dojít ke kritickému zvýšení teploty ve velmi krátké době.

Vypočítání výměny vody pomocí Flushtool

Hygiena pitné vody: Proplachovací zařízení pro výměnu vody

Proplachovací zařízení

4. Zásobování živinami

Nízké výživové nároky fakultativních mikroorganismů

Růst a množení bakterií a jiných patogenních zárodků závisí na živinách. Faktor zásobování živinami je velmi složitý a má odlišný význam pro různé typy bakterií a rovněž pro prvoky. Mezi fakultativními mikroorganismy najdeme druhy s velmi nízkými nároky na živiny (např. Pseudomonas aeruginosa).

Výběr bezpečných materiálů

Obzvlášť důležité je vybrat vhodné hygienicky bezpečné materiály pro celou oblast instalace rozvodů pitné vody, které nepodporují růst biofilmu. Stagnace může rovněž výrazně zvýšit koncentraci dostupných živin migrací z materiálů, které jsou v kontaktu s vodou.

Výběr materiálů v souladu s vyhláškou o pitné vodě

Výběr materiálů se musí provádět tak, aby se v co největší možné míře technicky snížil přísun živin pro mikroorganismy a aby se dodržely stanovené limitní hodnoty chemických látek podle vyhlášky o pitné vodě.

Vhodnost pozitivních seznamů materiálu

U všech materiálů se musí zkontrolovat vhodnost pro oblast pitné vody. Tato „vhodnost z mikrobiologického hlediska“ je základním požadavkem paragrafu 17 vyhlášky o pitné vodě (TrinkwV) a Spolkový úřad pro životní prostředí (Umweltbundesamt) ji používá jako důležité kritérium pro vytvoření pozitivních seznamů materiálů.

Hygiena pitné vody: Červený bronz je vhodný podle pozitivního seznamu UBA a vyhlášky o pitné vodě

Červený bronz je vhodný podle pozitivní seznamu UBA a paragrafu 17 vyhlášky o pitné vodě 17 TrinkwV

Plán proplachu - manuální výměna vody

Pomoc při realizaci a formulář ke zdokumentování ruční výměny vody

K plánu proplachu

Výrobky k udržování hygieny pitné vody

Objevte hygienický systém KEMPER KHS