Cirkulace studené vody

Cirkulace studené vody

Jak lze trvale udržet teplotu studené vody pod 20 °C a zároveň šetřit zdroje.

Poruchy ve studené pitné vodě

Předvídavé plánovaní a realizace hygienicky výhodného typu instalace vytvoří dobré předpoklady pro dodržování provozu v souladu s účelem a udržování hygieny pitné vody v budově. Dokonce i porucha při pravidelné výměně vody se dá eliminovat vhodnými zařízení proplachování, která zajišťují automatizované nucené odběry. Co však udělat, pokud pravidelná výměna vody nestačí na trvalé udržení teploty studené vody?

Zdroje nebezpečí: Teplota pitné vody

Kromě předcházení stagnaci je i udržování teploty ve studené a teplé vodě nezbytné kvůli udržení hygieny pitné vody. Mikroorganismy mají v rozmezí teplot od 25 °C do 50 °C ideální podmínky k rozmnožování.

Teplota studené vody proto musí být vždy a ve všech částech potrubí udržována pod 25 °C.

Více informací o mezních hodnotách teploty pitné vody najdete zde.

Vnější a vnitřní tepelné zatížení může mimořádně ztížit udržení teploty studené vody!

Cirkulace studené vody: Vnitřní tepelné zatížení v oblastech instalace

Vnitřní tepelné zatížení

Vysoká tepelná zatížení v instalačních oblastech

Zdroje tepla, jako jsou horká potrubí v sanitární a topné technice a komponenty v elektrotechnice a ventilační technice, ohřívají potrubí s pitnou vodou v instalačních prostorech.

Dokonce i u izolovaných potrubí může studená pitná voda absorbovat toto teplo a dosáhnout hygienicky kritickou teplotu ve velmi krátké době. I v této souvislosti je problematická zejména pokládka potrubí studené a teplé vody v kombinovaných šachtách.

Cirkulace studené vody: Vnější tepelná zatížení vysokými venkovními teplotami vzduchu

Vnější tepelné zatížení

Vysoké okolní teploty

Vysoké teploty venkovního vzduchu v neklimatizovaných prostorách způsobují teploty okolního vzduchu > 25 °C. V případě stagnace tak už nelze dosáhnout teploty studené vody nižší než 25 °C.

Teploty vody na vstupu

Při získávání pitné vody v povrchových oblastech se v letních měsících do instalace pitné vody přivádí vysoce temperovaná voda (> 20 °C), čímž se ještě zřetelně snižuje maximálně tolerovaná doba stagnace.

Změna klimatu a nedostatek vody

Klimatické změny způsobují to, že teplota okolí a teplota vody na vstupu se bude nadále zvyšovat, což ještě více zintenzivní nárůst teploty studené vody. Se změnou klimatu úzce souvisí i problém nedostatku vody: Voda bude v budoucnosti k dispozici ve stále omezenějším množství a měla by se využívat udržitelným způsobem.

Velká množství proplachování: Ekonomie a ekologie

Obvyklým řešením pro snížení teploty studené vody je vyplachování ohřáté pitné vody ven. Pokud se však podíváme na venkovní teploty ovlivněné ročním obdobím, rychle vám to bude jasné: Situace se zhoršuje v letních měsících, částečně i vlivem klimatických změn. Stoupající venkovní teplota vede k vyšší teplotě okolního vzduchu v budově a následně se zvyšuje i teplota pitné vody vstupující do budovy.

Následek: Frekvence proplachů s řízenou teplotou se prudce zvyšuje. Na tyto proplachy, které v konečném důsledku nejsou ani účinné, se používá obrovské množství k proplachování.

Příklad z praxe

Vliv teploty vnějšího vzduchu a teploty půdy na objem výplachu v neklimatizované nemocnici

V budově systém při překročení teploty studené vody 24 °C automaticky spustí proces proplachování, který se ukončí, jakmile sa dosáhne teploty 20 °C. Cílem tohoto opatření je udržet teplotu studené vody pod předepsanou hodnotou 25 °C.

V zimních měsících se spouštěcí teploty dosahuje jen zřídka. To se projeví chybějícími procesy proplachování k udržení teploty. V letních měsících jsou však vysoké teploty příčinou masivního nárůstu objemů proplachování až na 16 000 litrů/denně!

Cirkulace studené vody: Objem proplachování neklimatizované nemocnice

Řešení: Cirkulace studené vody

Trvale studená pitná voda až po místo odběru

V mnohých budovách je udržitelná a ekonomicky odůvodněná ochrana před nepřijatelně vysokými teplotami studené vody možná jen pomocí cirkulace studené vody s chlazením. KHS CoolFlow ochlazuje pitnou vodu přesně na 15 °C na principu průtoku. Objemový proud cirkulace je regulovaný tak, aby teplota zpětně vedené pitné vody byla 20 °C. Kromě udržování teploty je výměna vody nezbytná kvůli udržení hygieny pitné vody. Díky technologii regulačního ventilu KHS CoolFlow je možné zajistit normou požadovanou výměnu vody. Aktivní udržování teploty znamená, že lze dosáhnout teplot < 20 °C, a to i v budovách, kde je tepelné oddělení možné jen v omezeném rozsahu nebo kde převládají instalační oblasti s vysokým tepelným zatížením.

V systému cirkulace studené vody s KHS CoolFlow se snižuje růst mikrobiologických organismů a množství potřebná pro proplach se trvale snižují na minimum.

Produkty pro cirkulaci studené vody

Objevte KHS CoolFlow