Všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky

Všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG

I. Rozhodné podmínky, uzavření smlouvy

1. Pro všechny zakázky platí výlučně následující podmínky. Odchylné obchodní, resp. nákupní podmínky nemají žádnou právní účinnost. To platí i tehdy, když je výslovně neodmítneme a dodávku provedeme bez výhrad. Udělením zakázky a/nebo přijetím dodávky uznává objednatel naše podmínky.

2. Zakázka se pro nás stane závaznou naším písemným potvrzením nebo zahájením provádění zakázky. Veškeré dohody, které jsou za účelem realizace této smlouvy učiněny mezi námi a objednatelem, musí být zachyceny písemně v této smlouvě. Změny, doplňky nebo ostatní vedlejší ujednání se stanou závaznými pouze tehdy, pokud budou z naší strany písemně potvrzeny. Výslovné smluvní úpravy mají přednost před ustanoveními ve Všeobecných obchodních podmínkách.

II. Nabídka, předběžný rozpočet nákladů, rozměry, hmotnost, počet kusů

1. Nabídky, ceny a možnosti dodávky, uvedené v naších katalozích, tiskovinách, dopisech atd. jsou nezávazné, pokud z potvrzení objednávky nevyplývá jinak nebo pokud jsme výslovně písemně neprohlásily něco jiného. Předběžné rozpočty nákladů jsou nezávazné.

2. Přiložené podklady jako obrázky, výkresy, údaje o hmotnosti a rozměrech představují v oboru obvyklé přibližné hodnoty, pokud nejsou výslovně označeny za závazné. Zejména u našich armatur si vyhrazujeme právo na odchylky v rozměrech a materiálech. Pokud jsou v našich katalozích uvedeny součinitele průtoku a odporu našich armatur, slouží tyto hodnoty pouze ke správnému výběru a dimenzování montovaných armatur, popř. jsou vodítkem pro výkony čerpadla, které mají být nainstalovány.

Hodnoty tlakových stupňů a teploty, uvedené v našich tabulkách, jsou platné pouze do jmenovité světlosti DN 80. Odchylné tlakové stupně a teploty představují speciální provedení, za která jsou účtovány přirážky.

V případě speciálního provedení musí objednatel dodat přesné údaje o tlaku, médiu a teplotě.

3. Vyhrazujeme si vlastnická a autorská práva k obrázkům, prospektům, kalkulacím a jiným podkladům; tyto dokumenty nesmí být zpřístupněny třetím osobám. To platí zejména pro písemné podklady, které jsou označeny jako „důvěrné“; před jejich předáním třetím osobám si musí objednatel vyžádat našeho výslovného písemného souhlasu.

4. Odchylky v rozměrech, hmotnostech a počtech kusů jsou přípustné v rámci běžných tolerancí, příslušných předpisů DIN a požadavků na technologii odlévání. Údaje rozměrů a hmotnosti, uvedené v nabídce a potvrzení objednávky nepředstavují záruku za určité vlastnosti, charakter nebo jakost zboží.

5. Rozhodující pro výpočet jsou námi zjištěné hmotnosti dodávky a počty kusů.

III. Ceny, výhrada změny cen

1. Pokud není uvedeno jinak, rozumějí se naše ceny v EUR ze závodu, s připočtením případné DPH, bez obalů, dopravy, cla a pojištění, které budou případně účtovány zvlášť.

2. U všech zakázek – to platí také pro smlouvy realizované postupně formou dílčích dodávek a pro zakázky s plněním na základě odvolávek -, u kterých bude dodávka provedena podle smlouvy nebo na přání objednatele později než čtyři měsíce po udělení zakázky, jsme oprávněni přenést případné zvýšení cen materiálu a mezd, ke kterému došlo v období mezi uzavřením smlouvy a dodáním, v rámci tohoto zvýšení a za účelem jeho kompenzace na objednatele.

Ve vztahu k podnikatelům ve smyslu § 14 německého občanského zákoníku (BGB) platí následující: Pokud se cena v době mezi uzavřením smlouvy a dodávkou zvýšila v důsledku změny tržní ceny nebo v důsledku navýšení odměn třetích osob, které se účastní plnění zakázky, platí vyšší cena. Pokud je tato cena o více než 20 % vyšší než cena dohodnutá, má zákazník právo neprodleně po příslušném oznámení z naší strany od smlouvy odstoupit.

3. Dohody o ceně v případě zakázek na přepracování platí za předpokladu, že objednatel dodá na vlastní přepravní náklady potřebný materiál k přepracování 6 týdnů před termínem dodávky. Pokud se tak nestane, jsme oprávněni pořídit kov na náklady objednatele za aktuální tržní cenu.

IV. Zasílání zboží, balení, náklady, přechod rizika

1. Zasílání zboží probíhá na účet a riziko objednatele. Pokud není písemně dohodnuto jinak, platí dodací doložka „FCA (Free Carrier) Olpe“ (Incoterms® 2020). To platí i v případě, že jsme se zavázali k převzetí nákladů na dopravu. Neručíme - ani v případě dodávky s přepravou placenou do místa určení - za poškození nebo ztráty během dopravy. Pokud nebylo dohodnuto jinak, rozhodujeme o způsobu balení a dopravy.

2. Bylo-li objednateli oznámeno, že zboží je připraveno k odeslání, je povinen jej neprodleně převzít, v opačném případě jsme podle vlastního uvážení oprávněni zboží odeslat nebo jej uskladnit za obvyklé spediční náklady a na riziko objednatele. Týden po zahájení skladování je zboží považováno za dodané. Zpozdí-li se odeslání v důsledku okolností, které jsme nezpůsobili, přechází riziko na objednatele dnem sdělení, že zboží je připraveno k odeslání.

3. Předáním zboží železnici, dopravci nebo přepravci, resp. 1 týden po zahájení skladování, nejpozději však opuštěním závodu nebo skladu přechází riziko na objednatele, to platí i tehdy, pokud jsme se zavázali k zajištění doručení zboží.

V. Platební podmínky a následky jejich porušení, zápočet pohledávek

1. Naše pohledávky jsou splatné podle dohodnutých platebních podmínek, resp. podle údajů v potvrzení objednávky. Po splatnosti účtujeme roční úroky ve výši 9 p.b. (u soukromých spotřebitelů ve výši 5 p.b.) nad úrovní platné základní úrokové sazby.

V případě, že neexistuje individuální dohoda nebo nebyly v potvrzení objednávky uvedeny platební podmínky, jsou naše pohledávky, bez poštovného a poplatků, splatné do 30 dní po doručení faktury nebo rovnocenného soupisu pohledávek, nejpozději však 30 dní po termínu poskytnutí a přijetí protiplnění. Po uplynutí této doby účtujeme roční úroky ve výši 9 p.b. (u soukromých spotřebitelů ve výši 5 p.b.) nad úrovní platné základní úrokové sazby.

2. Objednatel může proti našim pohledávkám započíst pouze nesporné nebo pravomocně přiznané protipohledávky nebo protipohledávky, o nichž je možné bez dalšího rozhodnout.

VI. Dodací lhůty, odpovědnost, povinnost odběru u rámcových smluv a zakázek s plněním na základě odvolávek, vrácení zboží

1. Dodací lhůta začíná běžet, jakmile jsou vyjasněny veškeré podrobnosti provedení, zejména technické otázky týkající se provedení, obě strany se dohodly na všech podmínkách obchodu a objednatel poskytl případně dohodnutou zálohu. Dodací lhůta se považuje za dodrženou, pokud předmět dodávky do okamžiku jejího uplynutí opustil závod anebo pokud objednateli bylo oznámeno, že zboží je připraveno k odeslání.

Pokud nebylo dohodnuto jinak nebo pokud ze smluvního vztahu nevyplývá něco jiného, je námi uvedená dodací lhůta vždy nezávazná.

2. Nedojde-li k uskutečnění dodávky v termínu ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem, a to z důvodů zaviněných naší stranou, je objednatel oprávněn k odstoupení od objednané dodávky.

3. Pro nároky na náhradu škody z důvodu zpožděného plnění nebo neplnění platí následující: Pokud se dostaneme do prodlení s dodávkou z důvodu prosté nedbalosti, je nárok objednatele na náhradu prokázané škody z prodlení co do výše omezen na 0,5 % za každý dokončený týden zpoždění a maximálně na 5 % fakturované hodnoty objednávky, které se prodlení týká.

Může-li objednatel požadovat namísto plnění náhradu škody, ručíme při prodeji soukromému spotřebiteli (§ 13 BGB) při porušení hlavních povinností smlouvy za škody také v případě prosté nedbalosti, případné nároky jsou však omezeny na náhradu škody, která byla předvídatelná v okamžiku uzavření smlouvy. Při prodeji podnikateli platí totéž s tím, že nároky jsou omezeny na 50 procent hodnoty objednávky.

4. V případech, kdy je jedna smluvní strana postižena okolností vyšší moci (včetně stávky a výluky v provozech třetích osob), je každá strana oprávněna zastavit plnění svých smluvních závazků, aniž by ji z toho vznikla povinnost k náhradě škody a/nebo nákladů. Tato předchozí ustanovení však neplatí pro nároky na náhradu škody z titulu ohrožení života, tělesného zranění či újmy na zdraví nebo z důvodu úmyslného nebo hrubě nedbalostního porušení povinností smluvní stranou nebo jejími pomocníky při plnění.

O překážce v plnění musí být druhá smluvní strana informována neprodleně bez zbytečného odkladu.

O vyšší moc v tomto smyslu se jedná v případě mimořádné vnější události, vzniklé působením přírodních sil nebo jednáním třetích osob, na kterou smluvní strana nemá vliv a která je podle lidského uvážení a zkušeností nepředvídatelná, které nelze zabránit ani ji odvrátit ekonomicky únosnými prostředky ani při vynaložení veškerého potřebného úsilí a mimořádné péči, kterou lze podle situace rozumně předpokládat, a s kterou podnikatel nemusí počítat ani na základě častého výskytu v podniku.

Dojde-li z důvodu zásahu vyšší moci ve výše uvedeném smyslu ke zpoždění plnění smlouvy o více než čtyři (4) měsíce a smluvní strany se na konci zpoždění nedohodnou na novém základě pro pokračování v plnění smlouvy, může každá strana po uplynutí této doby a pokud nadále trvá příčina neplnění smlouvy písemně vypovědět smlouvu anebo za předpokladu splnění zákonných podmínek od smlouvy odstoupit.

5. Dílčí dodávky do 10 % jsou přípustné, pokud objednatel neprohlásil dílčí dodávky v zakázce písemně za nepřípustné.

6. Odložíme-li odeslání zboží na žádost objednatele, budou objednateli účtovány, počínaje 1 měsíc po oznámení připravenosti k odeslání, náklady vzniklé skladováním, v případě skladování v závodě dodavatele však nejméně 0,5 % fakturované částky za každý měsíc. Dodavatel je však po marném uplynutí přiměřené lhůty oprávněn naložit s předmětem dodávky jiným způsobem a uskutečnit dodávku objednateli v přiměřeně prodloužené době.

7. Dohodnuté dodací lhůty a termíny se prodlužují, resp. odkládají o dobu, ve které je objednatel v prodlení s plněním svých závazků, aniž by tím byla dotčena naše práva z důvodu prodlení objednatele. Dostane-li se objednatel do prodlení s převzetím nebo poruší-li vlastním zaviněním jiné povinnosti k součinnosti, jsme oprávněni požadovat náhradu nám vzniklé škody, včetně případných vícenákladů. V tomto případě přechází nebezpečí náhodného zániku nebo náhodného zhoršení předmětu koupě na objednatele v okamžiku, kdy se objednatel dostane do prodlení s převzetím. V případě prodlení s převzetím na straně objednatele můžeme odepřít další dodávku.

8. U rámcových smluv a zakázek s postupným plněním na základě odvolávek musí být poslední odvolávka předána dodavateli nejpozději do 8 měsíců od data potvrzení objednávky. Dodací lhůta nesmí překročit 3 měsíce. Nezasílá-li objednatel příslušné odvolávky během uvedené lhůty nebo dojde-li k překročení dodací lhůty, jsme oprávněni po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody z titulu neplnění.

9. Vrácení zboží je přípustné pouze po předchozí dohodě. V případě vrácení zboží za účelem vystavení dobropisu bude tento dobropis vystaven s odečtením manipulačního poplatku ve výši 20 %. Při vrácení zboží s výhradou vlastnictví jsme kromě toho oprávněni požadovat odškodnění za užívání nebo za snížení hodnoty zboží během doby držení zboží objednatelem.

VII. Reklamace závad, nároky z vad, záruka

1. Nehledě na další rozsáhlejší kontrolní a reklamační povinnosti platné v rámci oboustranného obchodu (§ 377 německého obchodního zákoníku HGB) je objednatel povinen, dodané zboží neprodleně zkontrolovat na zjevné vady a nahlásit nám reklamaci z důvodu takovýchto zjevných vad – to platí také pro neúplné nebo chybné dodávky - písemně do jednoho týdne po přijetí zboží. Vady, které se projeví až později, musí nahlásit písemně do jednoho týdne po jejich zjištění; v opačném případě platí, že je zboží považováno vzhledem ke zjevné vadě za schválené a objednatel již vůči nám nemůže z tohoto titulu uplatňovat žádná práva. To neplatí u přímého prodeje soukromému spotřebiteli.

V případě oprávněné reklamace jsme povinni bezplatně odstranit vadu dodaného zboží, resp. podle naší volby uskutečnit náhradní dodávku. Při prodeji soukromému spotřebiteli, ať již přímo nebo přes subdodavatele v dodavatelském řetězci, přísluší právo volby spotřebiteli, popř. subdodavateli. Pokud se nepodaří ani na druhý pokus zajistit odstranění vady nebo uskutečnit náhradní dodávku nebo pokud odstranění vady nebo náhradní dodávku neoprávněně odmítneme nebo pokud dojde k jejich nepřijatelnému prodlení z naší strany, je objednatel oprávněn požadovat snížení úhrady anebo alternativně, pokud předmětem reklamace nejsou stavební práce, požadovat zrušení smlouvy.

2. Pro nároky na náhradu škody platí s výhradou ustanovení v čl. VIII (Ostatní ručení) následující: Při prodeji soukromému spotřebiteli, ať již přímo nebo přes subdodavatele v dodavatelském řetězci, ručíme při porušení hlavních povinností vyplývajících ze smlouvy za náhradu škody namísto plnění také v případě prosté nedbalosti, případné nároky jsou však omezeny na náhradu škody, která byla předvídatelná v okamžiku uzavření smlouvy, pokud jsme závadu lstivě nezamlčeli nebo pokud jsme nepřevzali záruku za vlastnosti a jakost věci. Při prodeji podnikateli platí totéž s tím, že nároky jsou omezeny na 50 procent hodnoty vadné věci, i v tom případě však platí 1. věta, pokud v dodavatelském řetězci zboží koupí soukromý spotřebitel, který má nároky z titulu porušení povinnosti.

3. Objednatel nemá nároky na odstranění vady, pokud byla chyba zaviněna porušením návodu k obsluze, údržbě nebo montáži, nevhodným nebo neodborným používáním, chybným či nedbalostním nakládáním ze strany objednatele, přirozeným opotřebením nebo zásahem objednatele nebo třetích osob do předmětu dodávky.

VIII. Ostatní ručení (omezení a vyloučení)

1. Kromě výše upravených nároků z titulu prodlení a nedostatků nepřebíráme žádnou odpovědnost, ledaže by byla škoda zaviněna hrubě nedbalostním porušením povinnosti z naší strany nebo úmyslným nebo hrubě nedbalostním porušením povinností našich zákonných zástupců nebo pomocníků při plnění smlouvy nebo by se jednalo buď o škody z titulu ohrožení života, tělesného zranění nebo újmy na zdraví, která byla zaviněna nedbalostním porušením z naší strany nebo úmyslným nebo nedbalostním porušením povinností našich zákonných zástupců nebo pomocníků při plnění smlouvy, nebo o takové škody, které jsou běžným a typickým způsobem pojistitelné za přiměřených podmínek v rámci našeho pojištění odpovědnosti za škody. To platí zejména pro nároky na náhradu škody vzniklé zaviněním před nebo při uzavření smlouvy, porušením vedlejších povinností a pro nároky z nedovoleného jednání.

2. Nároky podle německého zákona o odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku (ProdHaftG) a záruční nároky zůstávají nedotčeny.

IX. Promlčení, lhůty

1. Nároky vyplývající z čl. VII. odst. 1 a 2 jsou promlčeny po uplynutí jednoho roku od předání dodávky objednateli.

2. Kromě toho platí pro tyto nároky zákonná promlčecí lhůta v následujících případech:

• při úmyslném, lstivém nebo hrubě nedbalostním porušení povinností z naší strany, ze strany našich zákonných zástupců nebo pomocníků při plnění;

• v případě škod z titulu ohrožení života, tělesného zranění či újmy na zdraví, které byly způsobeny nedbalostním porušením povinností z naší strany anebo úmyslným nebo nedbalostním porušením povinnosti našimi zákonnými zástupci nebo pomocníky při plnění;

• v případě nároků ze záruky za určité vlastnosti a jakost věci;

• při přímém prodeji soukromému spotřebiteli;

• pokud jsme povinni k náhradě nákladů, které nese objednatel vůči soukromému spotřebiteli a/nebo subdodavateli v dodavatelském řetězci z důvodu prodeje nové věci za účelem splnění nároku z odpovědnosti za vady (§ 478 odst. 2 BGB);

• pokud námi dodaná věc byla použita podle jejího obvyklého způsobu použití pro stavbu a způsobila její vadnost a základem smluvního vztahu nebyla část B předpisu pro zadávání stavebních prací.

3. Ve všech případech platí, že promlčecí lhůta začíná běžet podle zákonných předpisů. Zákonná ustanovení o odložení konce běhu promlčecí doby, stavení promlčecí doby a obnovení běhu promlčecí doby zůstávají nedotčena. V případě nároků na náhradu škody podle zákona o odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku platí zákonné předpisy pro promlčení. Zákonné úpravy promlčení platí také v případě úmyslného a hrubě nedbalostního porušení povinností.

4. Pokud se na nás vztahuje odpovědnost podle čl. VIII. z toho důvodu, že se jedná o takové škody, které můžeme běžným a typickým způsobem pojistit za přiměřených podmínek v rámci pojištění odpovědnosti za škody, činí promlčecí doba 1 rok.

X. Ochranná práva, nástroje, modely a výkresy

1. Jsou-li dodávky uskutečňovány podle výkresu či jiných údajů objednatele, nese objednatel odpovědnost za jejich správnost a za to, že nedojde k poškození ochranných práv třetích osob; objednatel nás zbavuje veškerých nároků ze strany držitele ochranných práv.

2. Nástroje, kokily, modely a zařízení, které jsou potřebné pro objednané zboží, můžeme účtovat v plné výši nebo alikvótní částce. Zůstávají našim vlastnictvím, pokud nebyla se zákazníkem výslovně učiněna jiná dohoda. Pokud byly vyrobeny podle speciálních údajů objednatele, budou použity výhradně pro dodávky objednateli, dokud bude objednatel plnit své závazky k odběru a platební povinnosti a obchodní vztah bude nadále trvat.

3. Náklady na údržbu, změnu a používání modelů, resp. nástrojů na odlévání včetně následných forem podle původního modelu nese objednatel. Pokud budou modely resp. formy poskytnuty objednatelem, odpovídá objednatel za jejich technicky správnou konstrukci a za to, že provedení modelů a nástrojů na odlévání zajišťuje účel použití. Nejsme povinni - vyjma v případě písemné dohody - kontrolovat shodu poskytnutých nástrojů s přiloženými výkresy. Objednatelem poskytnutá výrobní zařízení smíme po dohodě a schválení měnit, pokud se nám to jeví z důvodů technologie odlévání jako nutné. Modely, kokily, nástroje na lití pod tlakem a ostatní materiály, které nám objednatel poskytne, budeme skladovat s potřebnou péčí. Nepřebíráme odpovědnost v případě případného zániku, ani za následné škody, ledaže by nám, našemu zákonnému zástupci nebo pomocníkovi při plnění bylo přičteno k tíži úmyslné, lstivé nebo hrubě nedbalostní porušení povinnosti.

4. Náklady na změnu, údržbu a náhradu svého výrobního zařízení nese objednatel.

5. Výkresy a podklady, které předáme objednateli, nesmí být předány třetím osobám, ledaže bychom k tomu udělili písemný souhlas. Jsme kdykoliv oprávněni požadovat, aby nám tyto výkresy a podklady byly vráceny.

XI. Výhrada vlastnického práva

1. Vyhrazujeme si vlastnické právo k předmětu dodávky (zboží s výhradou vlastnictví) do okamžiku zaplacení všech našich pohledávek vůči objednateli z našeho obchodního vztahu včetně budoucích pohledávek, a to také ze současně nebo později uzavřených smluv. V případě trvalého obchodního vztahu slouží výhrada vlastnictví a všechna práva jako záruka za naše celkové saldo pohledávek spolu s úroky a náklady.

O případném obstavení a jiných zásazích třetích osob nás musí objednatel neprodleně informovat.

2. Objednatel je oprávněn předmět dodávky v řádném obchodním styku zpracovat a dále prodat. Toto oprávnění končí, pokud se objednatel dostane do prodlení s placením, dále pak při zastavení plateb objednatele nebo pokud na jeho majetek bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Objednatel je povinen věc s výhradou vlastnictví prodat dál pouze s výhradou vlastnictví a zajistit, aby pohledávky z dalšího prodeje podle odst. 5 a 6 byly převedeny na nás. Dalším prodejem se rozumí i použití zboží s výhradou vlastnictví k plnění smluv o dílo a smluv o dodání díla. Objednatel nemá právo disponovat se zbožím s výhradou vlastnictví jiným způsobem, zejména není oprávněn k zastavení nebo k zajišťovacímu převodu vlastnického práva.

Postoupení pohledávek z titulu dalšího předání našeho zboží s výhradou vlastnictví není přípustné, ledaže by se jednalo o postoupení cestou pravého factoringu, které nám bude oznámeno a u kterého výnos z factoringu přesahuje hodnotu našich zajištěných pohledávek. S dobropisem výnosu z factoringu se naše pohledávka stane okamžitě splatnou.

3. Zpracováním zboží s výhradou vlastnictví nenabývá objednatel vlastnické právo k nové věci podle § 950 BGB. Zpracování a přeměna zboží objednatelem se uskuteční vždy naším jménem a z našeho pověření, avšak bez jakéhokoli závazku pro nás. Zpracované zboží je nadále považováno za zboží s výhradou vlastnictví.

4. V případě zpracování, spojení a smíchání zboží s výhradou vlastnictví s jiným zbožím nám náleží spoluvlastnictví k nové věci v poměru fakturované hodnoty zboží s výhradou vlastnictví k fakturované hodnotě dalšího použitého zboží. Pro případ, že by naše vlastnictví spojením, smícháním nebo zpracováním zaniklo, převede objednatel již nyní na nás vlastnická a čekatelská práva k novému inventáři nebo nové věci v rozsahu fakturované hodnoty zboží s výhradou vlastnictví, v případě zpracování v poměru fakturované hodnoty zboží s výhradou vlastnictví k fakturované hodnotě dalšího použitého zboží, a novou věc nám bezplatně uschová. Naše spoluvlastnická práva jsou považována za zboží s výhradou vlastnictví.

5. Pohledávky objednatele z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví nám budou již nyní postoupeny. Tyto pohledávky slouží za účelem zajištění ve stejném rozsahu, jako zboží s výhradou vlastnictví.

6. Prodá-li objednatel zboží s výhradou vlastnictví dál společně s jiným zbožím, bude nám postoupena pohledávka z dalšího prodeje v poměru fakturované hodnoty zboží s výhradou vlastnictví k fakturované hodnotě tohoto jiného zboží. V případě dalšího prodeje zboží, ke kterému máme spoluvlastnické podíly podle odst. 4, bude nám postoupena část pohledávek odpovídající našemu spoluvlastnickému podílu.

7. Při uplatnění zajištění (v případě objektivní platební neschopnosti, neprovedení platby, zastavení plateb, insolvence atd.) se objednatel zavazuje předat nám přesný soupis svých pohledávek se jmény a adresami, neprodleně informovat své odběratele o postoupení a poskytnout nám všechny informace nezbytné pro uplatnění postoupených pohledávek.

8. Překročí-li hodnota stávajících záruk zajištěné pohledávky o více než 20 %, jsme na žádost objednatele povinni uvolnit záruky podle naší volby s přihlédnutím k zájmům objednatele.

9. Na základě výhrady vlastnictví můžeme v případě, že odstoupíme od smlouvy, požadovat vydání předmětu dodávky. K odstoupení jsme bez ohledu na další podmínky § 323 BGB oprávněni od okamžiku, kdy je objednatel zcela nebo částečně v prodlení s platbou; zejména nemusíme k uplatnění nároku na odstoupení stanovit žádnou další lhůtu. Totéž platí v případě, že objednatel zastaví platby nebo pokud bude na jeho majetek podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Veškeré náklady spojené s opětovným převzetím předmětu dodávky do vlastnictví ponese objednatel. Jsme oprávněni volně nakládat s vráceným předmětem dodávky podle vlastního uvážení.

XII. Místo plnění, soudní příslušnost, použitelné právo

1. Místem plnění je sídlo naší společnosti, pokud z potvrzení objednávky nevyplývá něco jiného.

2. Příslušným soudem pro spory ze smluv s obchodníky a právnickými osobami je soud, v jehož obvodu je sídlo naší společnosti. Jsme však oprávněni podat žalobu na objednatele rovněž u soudu, v jehož obvodu se nachází jeho sídlo.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí výlučně právním řádem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (UNCITRAL/CISG) a Úmluvy OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží.

XIII. Zpracování dat

Jsme oprávněni ke zpracování osobních údajů, které získáváme v rámci obchodního vztahu. Práva dotčených osob jsou pro nás při tom velmi důležitá. Naše kompletní prohlášení o ochraně osobních údajů a příslušná práva dotčených osob naleznete kdykoliv na našich webových stránkách pod odkazem https://www.kemper-olpe.de/de/meta-navigation/datenschutz/.

XIV. Závěrečná ustanovení a ostatní ujednání

1. Osobní údaje dodavatele uchováváme v souladu s předpisy obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

2. Smluvním jazykem je němčina. Pokud smluvní strany kromě toho používají ještě jiný jazyk, má německé znění přednost.

3. Měření hmotnosti se provádí pomocí kalibrovaných měřicích přístrojů, naměřené hodnoty pochází z volně programovatelných přídavných zařízení. Kalibrované naměřené hodnoty budou po předání dodávky zákazníkovi alespoň tři měsíce beze změny uchovány a zákazník do nich může nahlédnout.

Stav: září 2021