Generelle opstarts-, service- og vedligeholdelsesbetingelser

1. Gyldighedsområde og kontraktindgåelse

1.1
Disse betingelser gælder for alle vedligeholdelses- og serviceordrer („ydelser“) samt for alle leverancer af reserve- og sliddele („leverancer“) til ordregiveren fra Gebr. Kemper GmbH + Co. KG („Kemper“ eller „os“) som ordremodtager.

1.2
Andre betingelser og/eller generelle forretningsbetingelser fra ordregiveren eller tredjemand, uanset om de strider mod eller supplerer disse betingelser, er ikke en del af kontraktens indhold, heller ikke selvom vi ikke udtrykkeligt gør indsigelse mod dem.

1.3
Tilbud uden anerkendelsesfrist er uforpligtende. Ordren bliver først forpligtende for os efter vores skriftlige eller elektroniske ordrebekræftelse.

1.4
Ændringer af kontraktens indhold kræver skriftform. Dette gælder også for frafald af skriftformkravet.

1.5
Vi er på ethvert tidspunkt berettiget til at afskedige vore benyttede medarbejdere og udskifte dem med tilsvarende kvalificerede medarbejdere.

1.6
De dokumenter, som hører til vores tilbud, så som illustrationer, tegninger, vægt- og dimensionsoplysninger er kun næsten faste, såfremt de ikke udtrykkeligt er betegnet som bindende.

1.7
Vi er også uden samtykke fra ordregiveren berettiget til at udføre alle ordrer i samarbejde med underleverandører.

1.8
Derudover gælder de generelle forretningsbetingelser fra Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, som kan ses på www.kemper-olpe.de/dk/meta-navigation/agb/, først og fremmest dog bestemmelserne i disse generelle opstarts-, service- og vedligeholdelsesbetingelser.

2. Ydelsesfrist ved service og vedligeholdelse (ydelser)

2.1
De nævnte datoer er, såfremt intet andet er aftalt, uforpligtende. Overholdelse af ydelsesfristen forudsætter, at alle tekniske og organisatoriske spørgsmål er afklaret. Hvis dette ikke er tilfældet, forlænges ydelsesfristen med et passende tidsrum.

2.2
Ved forsinket levering af eller forsyning med de dele, som skal bearbejdes eller anvendes, eller øvrige (tekniske) dokumenter, som skal leveres af ordregiver til udførelse af ydelserne, skal der aftales et nyt færdiggørelsestidspunkt. Det samme er gældende, hvis de dele, som skal bearbejdes, ikke gøres frit tilgængelige hos ordregiver. Ved ydelser, som vi udfører på vores fabrik, eller som vi lader udføre hos en underleverandør, skal den pågældende værkstedsbelastning tages i betragtning. Ordregiver har for så vidt intet krav på en opprioriteret behandling.

3. Pris og overslag over omkostninger

3.1
Prisen skal aftales særskilt. Hvis der i enkelttilfælde ikke er angivet en bestemt pris, eller det ikke er muligt, afregnes ydelsen efter forbrug på grundlag af vore normale timesatser.

3.2
Vore overslag over omkostninger er uforpligtende, så længe de ikke – på skrift – udtrykkeligt er betegnet som bindende. Hvis vi ved udførelse af ydelsen skulle konstatere, at den ikke kan udføres uden en væsentlig overskridelse af det uforpligtende overslag over omkostningerne, vil vi omgående informere ordregiver om dette. En væsentlig overskridelse af det uforpligtende overslag over omkostningerne er gældende ved mindst femten procent (15 %).

3.3
Hvis vi informerer ordregiver om en væsentlig overskridelse af overslaget over omkostninger, er det ordregivers opgave at beslutte, om han fortsat vil lade ydelsen udføre på disse betingelser. Hvis han ikke vil holde fast i udførelsen af ydelsen på grund af de ekstra omkostninger, kan han opsige kontrakten i løbet af to (2) uger efter modtagelse af informationen. Hvis ordregiver gør brug af sin opsigelsesret, er han forpligtet til at betale os den aftalte pris minus de sparede udgifter og erstatte de udlæg, som ikke er indbefattet i prisen. Hvis ordregiver ikke svarer omgående og senest inden for tre (3) hverdage efter modtagelse af informationen, er vi berettiget til at holde den videre udførelse af ydelserne tilbage – frem til en aftale om deres fortsættelse og fordelingen af omkostningerne. De kontraktmæssigt aftalte leveringsfrister tilpasses tilsvarende, hvor der specielt skal tages hensyn til den aktuelle værkstedsbelastning. Ordregiver har for så vidt intet krav på en opprioriteret behandling.

4. Betalingsbetingelser

4.1
Betaling af prisen for den af os udførte ydelse forfalder, hvis intet andet er aftalt, ved levering af ydelserne og skal erlægges uden fradrag i løbet af fjorten (14) kalenderdage efter fakturadato.

Afgørende for rettidigheden og overholdelse af betalingen er fuldstændig og betingelsesløs overførsel til vores konto.

4.2
Ved overskridelse af de aftalte betalingsfrister kan vi, uden at det kræver en påmindelse, forlange renter med den lovpligtige sats fra dagen for overskridelsen. Fremsættelse af et videregående skadeserstatningskrav er hermed ikke udelukket. Vi kan træde tilbage fra kontrakten, så snart en af os fastsat, passende yderligere frist er udløbet uden resultat.

4.3
Ordregivers ret til at tilbageholde betalinger eller at modregne modkrav tilkommer ham kun, hvis de er ubestridte, retsgyldigt bekræftet eller beslutningsmodne.

5. Yderligere forpligtelser for ordregiver

5.1
Ordregiver har specielt ansvaret for bygge-, stillads- og montagearbejdet inklusive de dertil påkrævede sikkerhedsforanstaltninger, såfremt andet ikke udtrykkeligt er aftalt. Han skal færdiggøre alt bygge- og øvrigt forarbejde og sikre tilgængeligheden af arbejdsområdet og de systemer, som skal serviceres, således at vore medarbejdere kan påbegynde arbejdet direkte efter deres ankomst og udføre det uden afbrydelse. Specielt skal tilkørselsveje og montagestedet være planeret i gulvhøjde og ryddet og være egnet til levering af lasten. Såfremt andre virksomheder arbejder på projektet, er ordregiver ansvarlig for koordinationen af alle aktiviteter på projektet.

5.2
Ordregiver skal rettidigt stille alle tekniske dokumenter, som vedrører udførelsen af arbejdet, til rådighed for os.

5.3
Med henblik på hurtig udførelse af arbejdet i det fulde omfang skal følgende forudsætninger være opfyldt:

 • en sagkyndig kontaktperson hos fabrikanten med lokalt kendskab skal stå til rådighed

          eller

 • en rørledningsoversigt (eller – efter forudgående aftale – lignende oversigt) med komponent- og installationssteder skal være til stede.
 • opstartsprotokollen eller protokollen over den seneste service skal foreligge.
 • den ønskede og kontrollerbare driftsform (tid, temperatur, volumen) skal foreligge.

5.4
Vi er berettiget til ved ikke eksisterende men nødvendige assisterende medarbejdere og/eller ikke tilgængelige arbejdsområder (se 5.1 oven for) at afbryde servicearbejdet og beregne de forefaldende omkostninger.

5.5
Når vi har udført servicen, forpligter ordregiver sig til at notere varigheden på det arbejde, som vi har udført, på time- eller øvrige dokumentationssedler med henblik på dokumentation og bekræftelse.

6. Bekræftelse af ydelserne/forsinket godkendelse fra ordregiver

6.1
Efter kontraktmæssig færdiggørelse af arbejdet eller afslutning af arbejdet er ordregiver forpligtet til at bekræfte det (§ 640 stk. 1 i BGB (tysk civil lovbog)). Fejlfri anvendelse af det servicerede eller reparerede anlæg eller ordregivers betaling gælder som bekræftelse på arbejdet, hvis en eller flere mangler ikke samtidig påtales.

6.2
Som bekræftet gælder et opgave også, hvis vi efter færdiggørelse af arbejdet har givet ordregiver en passende frist til at bekræfte, og ordregiver ikke har nægtet at bekræfte i løbet af denne frist med angivelse af mindst en mangel (§ 640 stk. 2 i BGB). Hvis ordregiver er en forbruger, gælder retsvirkningen af stk. 1 i henhold til § 640 stk. 2 punkt 2 i BGB først, når vi sammen med opfordringen til at bekræfte har henvist ordregiver til konsekvenserne af en ikke afgivet bekræftelse eller en nægtet bekræftelse uden angivelse af mangler. Henvisningen skal være på skrift.

6.3
Hvis vi har udført arbejdet på vores fabrik eller hos vores underleverandør, og hvis ordregiver er forsinket med bekræftelsen, er vi berettiget til at oplagre de genstande, som arbejdet vedrører, hos os eller tredjemand på ordregivers regning og risiko.

7. Ejendomsforbehold

7.1
Vi forbeholder os ejendomsretten til de af os leverede genstande frem til modtagelse af de fuldstændige og betingelsesløse betalinger vedrørende den pågældende kontrakt med køber. Fra levering og frem til ejendomsovergangen skal køber opbevare de leverede genstande vederlagsfrit for os og forsikre dem mod enhver forringelse i forhold til den fulde værdi. Køber må hverken sælge eller pantsætte de leverede genstande eller overdrage dem som sikkerhed. Køber skal omgående underrette os om en udpantning, beslaglæggelse eller en anden krænkelse af vore rettigheder via tredjemand med overdragelse og udlevering af de dokumenter og informationer, som er nødvendige for at gøre vore rettigheder gældende. Uafhængigt af dette skal køber/ordregiver allerede på forhånd henvise tredjemand til vore rettigheder til den leverede forbeholdsvare.

7.2
Vores be- og forarbejdning af ordregivers dele foretages altid for ordregiveren. Delene forbliver på ethvert tidspunkt ordregivers ejendom. Såfremt udførelsen af arbejdet ikke foregår på vore eller vore underleverandørers fabrikker, skal ordregiver sikre en miljøvenlig bortskaffelse af det affald, som forekommer ved udførelsen af arbejdet.

7.3
Såfremt vi fremstiller nye genstande til ordregiver eller anvender genstande, som vi har tilkøbt, forbliver ejendomsretten til disse hos os frem til modtagelse af den fuldstændige, uigenkaldelige betaling. Hvis ordregiver leverer materialer til anvendelse af os, gælder dette kun, hvis de anvendte materialer og genstande, som er i vores ejendom, kan betragtes som hovedtingen.

8. Force majeure

8.1
I tilfælde, hvor en part bliver ramt af force majeure (inklusive strejke og lockout i tredjepartsfirmaer), er enhver part berettiget til at indstille udførelse af dennes kontraktmæssige forpligtelser, uden derved at gøre sig skades- og/eller udgiftserstatningspligtig. Disse bestemmelser gælder dog ikke for ordregivers skadeserstatningskrav ved skader på liv, legeme eller helbred eller ved forsætlige eller groft uagtsomme pligtforsømmelser fra sælger eller dennes samarbejdspartnere.

Ydelsesforhindringen skal rettidigt, omgående og uden selvforskyldt tøven meddeles til den anden kontraktpart.

Force majeure i denne forstand foreligger ved en uvedkommende, udefra kommende hændelse forårsaget af elementære naturkræfter eller ved handlinger fra tredjepersoner, som i forhold til menneskelig indsigt og erfaring er uforudsigelig, ikke kan forebygges eller gøres uskadelig med økonomisk mulige midler, heller ikke med den yderste omhyggelighed, som med rimelighed må forventes i forhold til omstændighederne, og heller ikke kan tages i betragtning af den erhvervsdrivende på grundlag af dens hyppighed.

8.2
Hvis kontraktopfyldelsen på grund af force majeure i ovenstående forstand forsinkes med mere end fire (4) måneder, og hvis parterne ikke ved den afsluttede forsinkelse er nået til enighed om en ny basis for fortsættelsen af kontraktopfyldelsen, kan enhver part efter denne periode og ved fortsat tilstedeværelse af årsagen til den manglende opfyldelse skriftligt opsige kontrakten over for den anden part eller ved tilstedeværelse af de lovmæssige forudsætninger træde tilbage fra kontrakten.

Vores krav på (delvis) kontraktmæssig modydelse (betaling) for de leverancer og ydelser, som er leveret frem til forhindringens indtræden plus omkostninger, forbliver imidlertid gældende, med mindre den allerede leverede delleverance objektivt økonomisk ikke længere er af interesse for ordregiver på grund af den forsinkelse, som er forårsaget af force majeure. Den processuelle bevisbyrde for et sådant bortfald af interesse ligger hos ordregiver.

Allerede erlagte betalinger, som vi i henhold til ovenstående bestemmelser ikke har krav på, kan ordregiver forlange tilbage i dette tilfælde.

8.3
Ydelser, som skal erstattes, skal fra begge sider betales omgående uden selvforskyldt tøven.

9. Mängelhaftung

For tings- og retsmangler gælder, med udelukkelse af yderligere krav – med forbehold af punkt 12 – følgende mangelansvar:

9.1 Mangelansvar

9.1.1
Enhver mangel skal omgående skriftligt adviseres til os.

Genstande, som er leveret af os, skal omgående efter levering til ordregiver eller til en tredjemand, som bestemmes af ordregiver, kontrolleres omhyggeligt. De betragtes i forhold til synlige mangler eller andre mangler, som vil være tydelige ved en omgående, omhyggelig undersøgelse, som godkendt af ordregiver, hvis vi ikke i løbet af syv (7) hverdage efter levering modtager en skriftlig reklamation. Med hensyn til andre mangler betragtes de leverede genstande som godkendt, hvis vi ikke modtager en reklamation i løbet af syv (7) hverdage fra det tidspunkt, hvor manglen konstateres. Hvis manglen ved normal anvendelse allerede på et tidligere tidspunkt er tydelig for ordregiver, er dette tidligere tidspunkt imidlertid afgørende for starten på reklamationsfristen. På vores forlangende skal en reklameret leveringsgenstand returneres fragtfrit til os. Ved berettiget reklamation erstatter vi omkostningerne ved den billigste forsendelsesmåde. Dette gælder ikke, hvis omkostningerne bliver større, fordi leveringsgenstanden befinder sig på et andet sted end stedet for den forskriftsmæssige anvendelse.

I tilfælde af berettigede reklamationer vil vi efter vores valg og på vores regning sørge for en løsning gennem ny udførelse af arbejdet eller udbedring af manglen. Såfremt ordregiver er forbruger i henhold til § 13 i BGB, har han imidlertid valget.

Erstattede genstande bliver vores ejendom.

9.1.2
Vi tager specielt ikke ansvar for fejl efter uegnet eller uhensigtsmæssig anvendelse, fejlbehæftet montage (med mindre montagen er foretaget af os), opstart eller uegnet eller uhensigtsmæssig vedligeholdelse og reparation foretaget af ordregiver eller tredjemand, naturlig slitage, fejlagtig eller skødesløs behandling (specielt overdreven belastning), uegnede driftsmidler, ombytningsmaterialer, mangelfuldt byggeri, uegnet byggegrund, kemisk, elektrisk eller elektrokemisk påvirkning, såfremt den ikke skyldes vores forseelse. Hvis ordregiver eller en tredjemand reparerer ukyndigt, eller hvis der foretages ændringer uden vores forudgående samtykke, tager vi ikke ansvar for de derved opståede konsekvenser.

9.1.3
Ved fremstilling efter ordregivers tegninger hæfter vi kun for den tegningsmæssige udførelse og ikke for mangler, som skyldes dele, som er stillet til rådighed af ordregiver, og/eller en konstruktion, som er foreskrevet af ordregiver.

9.1.4
Ordregiver skal give os den nødvendige tid, tilstrækkelig mulighed og adgang til de mangelfulde genstande, så vi kan udføre alt nødvendigt efteropfyldelsesarbejde. Vi kan nægte at udbedre manglen, hvis det kræver en uforholdsmæssig indsats.

9.1.5
Garantien bortfalder, hvis ordregiver ændrer leveringsgenstanden uden vores samtykke eller lader den ændre af tredjemand, og fejludbedringen derved bliver umulig eller urimeligt besværlig. Under alle omstændigheder skal ordregiver selv betale de ekstra omkostninger ved fejludbedringen, som er opstået på grund af ændringen.

9.1.6
Vi hæfter ikke for, at kontraktgenstandene efter vores udførelse af arbejdet egner sig til et formål, som forventes af ordregiver (kontraktmæssigt imidlertid ikke udtrykkeligt aftalt). Vi garanterer udelukkende overholdelse af den udtrykkeligt aftalte, tekniske beskaffenhed, som er aftalt i den tekniske beskrivelse i en kontrakt.

9.2. Retsmangler

9.2.1
Hvis anvendelse af leveringsgenstanden på grund af vores forseelse forårsager en retsligt fastslået krænkelse af tredjemands industrielle ejendomsrettigheder, vil vi for vores regning sørge for, at ordregiver – efter vores valg – enten får ret til fortsat at anvende den, eller vi vil ændre leveringsgenstanden på en for ordregiver rimelig måde, så krænkelsen af retsbeskyttelsen bortfalder.

9.2.2
Vore i punkt 9.2.1 nævnte forpligtelser er udtømmende i tilfælde af krænkelser af retsbeskyttelsen med forbehold for punkt 13. De gælder kun, hvis:

 • ordregiver omgående underretter os om de krænkelser af retsbeskyttelsen, som er gjort gældende,
 • ordregiver understøtter os ved afværgelsen af de krav, som er gjort gældende, eller muliggør udførelsen af ændringerne i henhold til punkt 9.2.1,
 • alle forsvarsforanstaltninger forbliver forbeholdt os inklusive udenretslige bestemmelser, og retsmanglen ikke er baseret på en anvisning fra ordregiver og
 • krænkelsen af retsbeskyttelsen ikke er forårsaget af, at ordregiver selvstændigt har ændret leveringsgenstanden og har anvendt den på en ikke kontraktmæssig måde.

9.3 Forældelsesfrist for mangelkrav
Forældelsesfristen for mangelkrav er tolv (12) måneder efter levering. Hvis ydelserne bliver forsinket af årsager, som vi ikke er skyld i, er forældelsesfristen maksimalt femten (15) måneder efter meddelelse om færdiggørelse af vores bearbejdning af delene eller afslutning på arbejdet. Hvis vi udfører vores arbejde på en bygning, og hvis vi derved forårsager mangler på den, er de lovmæssige frister gældende. Uanset de førnævnte frister forlænges forældelsesfristen for mangelansvar med den periode, som eventuelt efteropfyldelsesarbejde varer. Ovenstående bestemmelser gælder ikke for skadeserstatningskrav fra ordregiver på grund af mangler. For sådanne skadeserstatningskrav gælder udelukkende bestemmelserne i punkt 12 i disse betingelser.

9.4 Garantier
Garantier, i retlig henseende fra os, får ordregiver ikke.

10. Udelukkelse / bortfald af funktionsgaranti og ansvar / omvendt bevisbyrde

10.1
I følgende tilfælde bortfalder garanti og ansvar:

 • hvis ordregiver selv griber ind i installations-, service-, vedligeholdelses- eller reparationsarbejdet eller lader en tredjemand, en ikke godkendt specialvirksomhed, gribe ind, eller tolererer eget eller en ikke godkendt specialvirksomheds installations-, service-, vedligeholdelses- eller reparationsarbejde,
 • hvis ordregiver foranlediger eller tolererer montage eller forbindelse mellem Kemper-hygiejnesystemet og ikke godkendte dele,
 • ved fejlagtigt udført arbejde fra tredjemand, som er kausal for den aktuelle mangel,
 • hvis ordregiver afviser en nødvendig reparation, vedligeholdelse eller nødvendig udskiftning af en reservedel i forbindelse med servicearbejdet eller udførelse af en foreskrevet service,

  Omvendt bevisbyrde:

 • Ordregiver bærer her – i modsætning til et lovmæssigt normalt tilfælde – bevisbyrden for en mangel, som vi er skyld i, hvis ordregiver på vores forlangende ikke beviser, at den foreskrevne service ikke er foretaget forskriftsmæssigt med de foreskrevne intervaller.

11. Software

11.1
Såfremt software er indeholdt i vores leveringsomfang, forbeholder vi os enhver ejendoms- og ophavsret til softwaren. Ordregiver tildeles en ikke eksklusiv ret, som ikke kan overdrages og gives i underlicens, til at anvende den leverede software inklusive dens dokumentation til drift, reparation og service af leveringsgenstandene. En anvendelse til andre formål er forbudt.

11.2
Kildekoden udleveres ikke. Ordregiver har hverken ret til at rekonstruere kildekoden eller at dekompilere softwaren eller ændre eller kopiere den og den dertil hørende dokumentation. Ordregiver forpligter sig til ikke at fjerne producentoplysninger – specielt copyright-påtegninger – eller ændre dem uden vores forudgående skriftlige samtykke.

11.3
Tingsmangelansvaret for softwaren gælder kun for reproducerbare mangler. Mangler skal omgående anmeldes til os og udbedres efter vores valg og for vores regning ved reparation eller efterleverance. Forældelsesfristen starter ved ibrugtagning af softwaren og er tolv (12) måneder. Ovennævnte forældelsesfrist forlænges med den periode, som eventuelt efteropfyldelsesarbejde varer.

11.4
For skader, som måtte opstå af uegnet anvendelse, fejlagtig behandling eller øvrig påvirkning, som ligger uden for vores ansvarsområde, tager vi ikke ansvar.

12. Ansvar for skadeserstatning på grund af forseelse

12.1
Vores ansvar for skadeserstatning, uanset af hvilken retsgrund, specielt på grund af umulighed, forsinkelse, mangelfuld eller forkert leverance, kontraktbrud, forsømmelse af pligter ved kontraktforhandlinger og ulovlig handling er, for så vidt det her gælder en forseelse, begrænset i henhold til betingelserne i punkt 12.

12.2
Vi hæfter ikke i tilfælde af simpel uagtsomhed fra vore institutioner, juridiske repræsentanter, ansatte eller øvrige samarbejdspartnere, såfremt det ikke drejer sig om en forsømmelse af kontraktvæsentlige forpligtelser. Kontraktvæsentlig er forpligtelsen til rettidig levering og installation af leveringsgenstanden, dens fritagelse for retsmangler samt sådanne tingsmangler, som forringer dens funktionsdygtighed eller brugsegnethed mere end kun uvæsentlig, samt rådgivnings-, beskyttelses- og ansvarsforpligtelser, som skal muliggøre ordregiverens kontraktmæssige anvendelse af leveringsgenstanden, eller har til formål at beskytte medarbejdernes liv eller lemmer hos ordregiver eller beskytte dennes ejendom mod væsentlige skader.

12.3
Såfremt vi i henhold til ovenstående punkt 12.2 på denne baggrund hæfter for skadeserstatning, er dette ansvar begrænset til skader, som vi ved kontraktindgåelse har forudset som mulig konsekvens af et kontraktbrud, eller som vi ved anvendelse af almindelig agtpågivenhed skulle have forudset. Indirekte skader og følgeskader, konsekvensen af mangler på leveringsgenstanden er desuden kun erstatningsberettiget, såfremt sådanne skader normalt kan forventes ved forskriftsmæssig anvendelse af leveringsgenstanden.

12.4
Ovenstående udelukkelser og begrænsninger af ansvar gælder i samme omfang til fordel for vore institutioner, juridiske repræsentanter, ansatte og øvrige samarbejdspartnere.

12.5
Såfremt vi videregiver tekniske oplysninger eller rådgiver, og disse oplysninger eller denne rådgivning ikke hører til det leveringsomfang, som vi skal levere, eller som er kontraktmæssigt aftalt, foregår dette vederlagsfrit og med udelukkelse af ethvert ansvar.

12.6
Ovenstående begrænsninger i dette punkt 12 gælder ikke for vores ansvar på grundlag af forsætlig adfærd, for garanterede egenskaber, for skader på liv, legeme eller helbred eller i henhold til tysk lov om produktansvar.

13. Tavshedspligt og industriel ejendomsret

13.1
Hvis vi på grundlag af ordregiverens generelle arbejdspåtegninger udarbejder detaljerede arbejdsdokumenter, er de vores eksklusive ejendom. Ordregiver har – med undtagelse af særlige (nøds-)tilfælde samt i tilfælde af vores insolvens – intet krav på udlevering af disse dokumenter.

13.2
Alle tegninger, dokumenter samt andre informationer – direkte eller indirekte – mundlige eller skriftlige, som er udvekslet mellem parterne i forbindelse med denne kontrakt eller kontraktformidlingen, skal udelukkende anvendes til drift, reparation og service af leveringsgenstanden, behandles fortroligt og må kun videregives til tredjemand med udtrykkeligt, forudgående samtykke fra den anden part. Denne forpligtelse gælder i en periode på ti (10) år fra kontraktformidling.

13.3
Både ordregiver og vi skal forpligte alle medarbejdere, som har adgang til de ovennævnte informationer, til at hemmeligholde disse informationer og hverken anvende dem selv eller gøre dem tilgængelige for tredjemand. Denne forpligtelse skal pålægges medarbejderne ikke kun i den periode, hvor de har et tilhørsforhold, men også i tiden efter deres tilbagetræden

13.4
Alle industrielle ejendomsrettigheder til vore overslag over omkostninger, tegninger og andre dokumenter forbliver hos os og må ikke realiseres eller gøres tilgængelige for tredjemand uden vores forudgående, skriftlige samtykke. Det samme er gældende for øvrige tekniske detaljer, som fremkommer af ydelserne, eller som afsløres i tilbuddet, i den øvrige korrespondance eller i forhandlingerne. Ingen bestemmelse i disse betingelser kan udlægges sådan, som om ordregiver indgår i rettigheder af nogen art til vore industrielle ejendomsrettigheder.

13.5
Såfremt ordregiver udleverer dele eller tegninger til os, som vi bearbejder eller skal anvende til bearbejdning, garanterer ordregiver, at han må tildele os bearbejdningen eller anvendelsen af sådanne dele eller tegninger – fri for rettigheder fra tredjemand. Ordregiver fritstiller os fra krav fra tredjemand fra overtrædelse af fortrolighedspligter, retsbeskyttelser eller andre rettigheder fra tredjemand på første anfordring.

13.6
Parterne anerkender disse forpligtelser allerede ved påbegyndelse af kontraktforhandlingerne, uafhængig af om en kontrakt indgås.

14. Diverse

14.1
For disse betingelser samt alle aftaler, som er indgået med dem, finder tysk lovgivning anvendelse.

14.2
Hvis ordregiver er handelsdrivende, en juridisk person inden for offentligretslige myndigheder eller et offentligretsligt investeringsselskab, eller hvis han ikke har et generelt værneting i Tyskland, er værneting for alle eventuelle uoverensstemmelser i forretningsforholdet mellem os og ordregiver – efter vores valg – den domstol, som er kompetent for vores hovedkontor eller for ordregivers domicil. For sagsanlæg mod os er eksklusivt værneting i disse tilfælde imidlertid ved den domstol, som er kompetent for vores hovedkontor. Obligatoriske lovbestemmelser vedrørende eksklusive værneting forbliver uberørte af denne bestemmelse.

15. Erklæring om databeskyttelse
Til gennemførsel af denne kontrakt kan behandling af personlige oplysninger være nødvendig. Behandlingen af disse personlige oplysninger er i så fald baseret på art. 6, stk. 1, litra b eller på art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Den komplette Kemper-databeskyttelseserklæring kan ses på www.kemper-group.com/dk/meta-navigation/privacy-policy/. Som ansvarsbevidst virksomhed tager Kemper beskyttelse af personlige oplysninger og de berørtes rettigheder meget seriøst. De rettigheder, som den berørte person tilkommer, kan ligeledes på ethvert tidspunkt ses i ovennævnte link og fremsættes efter ønske.

 

Status: September 2020