Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

I. Afgørende betingelser, kontraktindgåelse

1. For alle ordrer gælder udelukkende nedenstående betingelser. Modsat rettede forretnings- eller indkøbsbetingelser har ingen retsgyldighed, heller ikke hvis vi ikke udtrykkeligt gør indsigelse og foretager leveringen uden forbehold. Med afgivelse af ordren og / eller modtagelse af leverancen anerkender ordregiveren vore betingelser.

2. Ordren bliver bindende for os med vores skriftlige bekræftelse eller starten på ordreekspeditionen. Alle aftaler, som indgås mellem os og ordregiveren med henblik på gennemførelse af denne kontrakt, skal skriftligt anføres i denne kontrakt. Ændringer, tilføjelser eller øvrige tillægsbestemmelser er kun bindende, hvis de bekræftes skriftligt af os. Udtrykkelige kontraktmæssige bestemmelser har forrang for bestemmelserne i generelle forretningsbetingelser.

II. Tilbud, overslag over omkostninger, dimensioner, vægte, styktal

1. Vore tilbud og de priser og leveringsmuligheder, som er angivet i vore kataloger, tryksager, breve osv., er uforpligtende, såfremt der ikke fremgår andet af ordrebekræftelsen, eller vi ikke udtrykkeligt skriftligt har erklæret andet. Overslag over omkostninger er uforpligtende.

2. Vedlagte dokumenter så som illustrationer, tegninger, angivelser af vægt og dimensioner er tilnærmelsesværdier, som er almindelige i branchen, såfremt de ikke udtrykkeligt er angivet som bindende. Specielt med hensyn til vore armaturer tager vi forbehold for afvigelser i forhold til dimensioner og materialer. Såfremt der i vore kataloger er anført gennemstrømningstal og modstandsfaktorer på vore armaturer, muliggør disse værdier kun det korrekte valg og dimensionering af de armaturer, som skal monteres, eller giver henvisning til de pumpeydelser, som skal installeres.

De værdier, som er angivet i vore tabeller, på komprimeringsniveauer og temperaturer er kun gyldige op til en nominel værdi på DN 80. Afvigende komprimeringsniveauer og temperaturer er specialmodeller, hvor der beregnes pristillæg.

I tilfælde af specialmodeller skal ordregiveren levere nøjagtige oplysninger om tryk, medium og temperatur.

3. Til illustrationer, brochurer, kalkulationer og øvrige dokumenter forbeholder vi os ejendoms- og ophavsret, de må ikke gøres tilgængelige for tredjemand. Dette gælder specielt for sådanne skriftlige dokumenter, som er markeret som ”fortrolige”. Forud for videregivelse til tredjemand skal ordregiveren have vores udtrykkelige skriftlige samtykke.

4. Afvigelser i dimensioner, vægt og styktal inden for almindelige tolerancer, gældende DIN-forskrifter og støbetekniske krav er tilladt. Angivelser i dimensioner og vægte i vore tilbud og ordrebekræftelser er ikke beskaffenhedsgarantier.

5. For beregningen er de leveringsvægte og styktal, som vi har fastsat, afgørende.

III. Priser, forbehold for prisændringer

1. Såfremt intet andet er angivet, er vore priser i euro ab fabrik plus eventuel moms, eksklusive emballage, fragt, told og forsikring, som eventuelt beregnes separat.

2. Ved alle ordrer – også ved bestillinger på anfordring og kontrakter med successiv levering -, hvor levering foretages i overensstemmelse med kontrakten eller efter ordregiverens ønske senere end fire måneder efter ordreafgivelse, er vi berettigede til at videregive materiale- og lønprisstigninger mellem kontraktindgåelse og levering til ordregiver i forhold til og til udligning af disse prisstigninger.

Over for virksomheder i henhold til § 14 i BGB (tysk civil lovbog) gælder følgende: Hvis prisen er steget på tidspunktet for levering af ydelserne på grund af en ændring i markedsprisen eller en stigning i den godtgørelse, som forlanges af den tredjemand, som er inddraget i levering af ydelserne, er den højeste pris gældende. Hvis denne ligger mere end 20 % over den aftalte pris, har kunden ret til at annullere kontrakten omgående efter nærmere meddelelse fra vores side.

3. Prisaftaler ved modifikationsforretninger er gældende på den betingelse, at ordregiveren stiller det nødvendige modifikationsmateriale fragtfrit til rådighed 6 uger før leveringstidspunktet. Er dette ikke tilfældet, er vi berettiget til at foretage metalinddækningen på ordregivers regning til dagspris.

IV. Forsendelse, emballage, omkostninger, risikoovergang

1. Forsendelsen foregår på ordregiverens regning og risiko. Såfremt intet andet aftales skriftligt, gælder „FCA (Free Carrier) Olpe“ (Incoterms® 2020) som leveringsbetingelse. Dette gælder også, hvis vi har forpligtet os til overtagelse af transportomkostningerne. Vi hæfter ikke – heller ikke ved fragtfri levering – for beskadigelser eller tab under transporten. Såfremt intet andet er aftalt, bestemmer vi typen på emballagen og forsendelsen.

2. En vare, som er meldt klar til forsendelse, skal overtages omgående, i modsat fald er vi berettiget til at sende den efter eget valg eller at opbevare den til almindelige speditionsomkostninger og på ordregiverens risiko. En uge efter start på opbevaringen betragtes varen som leveret. Hvis forsendelsen forsinkes på grund af omstændigheder, som vi ikke er skyld i, går risikoen over til ordregiveren den dag, hvor ordregiveren er blevet informeret om, at varen er klar til forsendelse.

3. Ved overdragelsen til togtransport, speditør eller fragtfører eller 1 uge efter start på opbevaringen, senest dog når varen forlader fabrikken eller lageret, overgår risikoen til ordregiveren, også hvis vi har overtaget leveringen.

V. Betalingsbetingelser og konsekvenser ved tilsidesættelse, modregning

1. Vore fordringer skal betales i henhold til de aftalte betalingsbetingelser eller angivelserne i ordrebekræftelsen. Efter forfaldsdato beregner vi årlige renter på 9 % -points (ved private forbrugere 5 % -points) over den gældende basisrentesats.

Uden særskilt aftale eller angivelser i ordrebekræftelsen skal vore fordringer betales porto- og omkostningsfrit i løbet af 30 dage efter modtagelse af vores faktura eller en tilsvarende fordringsoversigt, senest dog 30 dage efter forfaldsdato og modtagelse af modydelsen. Derefter beregner vi årlige renter på 9 % -points (ved private forbrugere 5 % -points) over den gældende basisrentesats.

2. I vore fordringer kan ordregiveren kun modregne ubestridte eller retsgyldigt anerkendte eller afgørelsesmodne modkrav.

VI. Leveringsfrister og ansvarsbestemmelse, modtagelsesforpligtelser ved rammeordrer og ordrer til successiv levering, returneringer

1. Leveringstiden begynder, når alle detaljer i udførelsen specielt de tekniske spørgsmål er præciseret, begge parter er enige om alle betingelser ved handlen, og ordregiveren har erlagt den eventuelt aftalte forudbetaling. Leveringstidspunktet er overholdt, når leveringsgenstanden har forladt fabrikken inden dets udløb, eller ordregiveren er underrettet om, at varen er klar til forsendelse.

Såfremt intet andet er aftalt, eller der ikke fremgår andet af kontraktforholdet, er den af os angivne leveringstid altid uforpligtende.

2. Hvis vores levering ikke sker inden for den fastsatte frist og heller ikke inden for en yderligere frist, som fastsættes af ordregiveren, af grunde som vi er skyld i, er ordregiveren berettiget til at annullere den bestilte levering.

3. For krav på skadeserstatning på grund af forsinket opfyldelse eller manglende opfyldelse i stedet for ydelsen gælder følgende: Hvis vores levering er forsinket, hvilket kun er forbundet med simpel uagtsomhed, er ordregiverens krav på erstatning begrænset i størrelse til 0,5 % forsinkelsesskade, som denne skal bevise, for hver fuldendt forsinkelsesuge og højst til 5 % af fakturaværdien på den bestilling, som er berørt af forsinkelsen.

Hvis ordregiveren kan forlange skadeserstatning i stedet for ydelsen, hæfter vi ved salg til en privat forbruger (§ 13 i BGB) ved en krænkelse af kontraktens hovedforpligtelser også ved simpel uagtsomhed for skadeserstatning, eventuelle krav er dog begrænset til erstatning af den skade, som var forudsigelig på tidspunktet for kontraktindgåelsen. Ved salg til en virksomhed er det samme gældende på den betingelse, at kravene er begrænset til halvtreds procent af bestillingens værdi.

4. I tilfælde, hvor en part er påvirket af force majeure (inklusive strejke og lockout i tredjepartsfirmaer), er hver part berettiget til at indstille udførelsen af sine kontraktmæssige forpligtelser uden derved at gøre sig skades- og/eller udgiftserstatningspligtige. Disse ovenstående bestemmelser gælder dog ikke for skadeserstatningskrav ved skader på liv, legeme eller helbred eller forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra aftalepartens side eller dennes samarbejdspartnere.

Ydelsesforhindringen skal meddeles til den anden aftalepart i god tid og omgående uden unødig forsinkelse.

Force majeure i denne forstand foreligger ved en usædvanlig hændelse, som forvoldes af udefra kommende elementære naturkræfter eller af handlinger fra tredjeparter, og som er uforudsigelig i henhold til menneskelig forståelse og erfaring, og som med økonomisk mulige midler eller yderste omhyggelighed, som med rimelighed må forventes i forhold til situationen, ikke kan forhindres eller gøres uskadelig og heller ikke kan tages forbehold for af den erhvervsdrivende på grund af dens ringe hyppighed.

Hvis opfyldelsen af kontrakten forsinkes med mere end fire (4) måneder på grund af force majeure, og hvis parterne ved forsinkelsens afslutning ikke er blevet enige om et nyt grundlag for fortsættelse af kontraktopfyldelsen, kan hver part efter denne periode og ved fortsat beståen af årsagen til kontraktens manglende opfyldelse skriftligt over for den anden part opsige kontrakten eller ved tilstedeværelse af de lovmæssige forudsætninger ophæve kontrakten.

5. Delleverancer op til 10 % er tilladt, såfremt ordregiveren ikke skriftligt i kontrakten har angivet delleverancer som ulovlige.

6. Hvis vi på ordregiverens ønske udsætter forsendelsen, beregnes ordregiveren, fra 1 måned efter varerne er meldt klar til afsendelse, hver måned for de omkostninger, som er opstået ved opbevaringen, ved opbevaring på leverandørens fabrik dog mindst 0,5 % af fakturabeløbet. Leverandøren er dog berettiget til efter udløb af en passende frist uden resultat at disponere over leveringsgenstanden til anden side og levere til ordregiveren efter passende forlænget frist.

7. Aftalte leveringsfrister og datoer forlænges eller udskydes med forbehold for vore rettigheder ved ordregiverens forsinkelse med den periode, som ordregiveren er i restance med sine forpligtelser. Hvis ordregiveren bliver forsinket med modtagelsen, eller hvis denne selvforskyldt misligholder øvrige pligter til at medvirke, er vi berettigede til at forlange erstatning for den skade, som er opstået for os inklusive eventuelle ekstraudgifter. I dette tilfælde overgår risikoen for en hændelig undergang eller en tilfældig forringelse af købsgenstanden til ordregiveren på det tidspunkt, hvor denne bliver forsinket med modtagelsen. I tilfælde af at ordregiveren bliver forsinket med modtagelsen, kan vi nægte yderligere levering.

8. Rammeordrer og ordrer til successiv levering skal rekvireres senest i løbet af 8 måneder fra datoen på ordrebekræftelsen. Leveringstiden må ikke overskride 3 måneder. Hvis ordrerne ikke rekvireres i løbet af den nævnte frist, eller hvis leveringstiden overskrides, er vi efter udløb af en passende ekstra frist berettigede til at annullere kontrakten og forlange skadeserstatning på grund af manglende opfyldelse.

9. Returnering af varer er kun tilladt efter forudgående aftale. Ved varereturneringer til kreditering foretages denne med fradrag af 20 % administrationsgebyr. Ved tilbagetagelse af en forbeholdsvare er vi desuden berettigede til at forlange en benyttelseserstatning eller en erstatning for varernes værdiforringelse i den tid, hvor ordregiveren har haft varerne i besiddelse.

VII. Reklamationer, mangelkrav, ansvarsbestemmelse

1. Med forbehold for de videregående kontrol- og påtaleforpligtelser (§ 377 i HGB (tysk handelslovbog)), som gælder ved en gensidig handelstransaktion, skal ordregiveren undersøge den leverede vare for synlige mangler og skriftligt sende os reklamationer over sådanne synlige mangler – det gælder også for ufuldstændige eller forkerte leverancer – inden for en uge efter modtagelse af varen og ved sådanne mangler, som først senere bliver synlige, inden for en uge efter ordregiveren har opdaget disse. I modsat fald betragtes varen som godkendt med hensyn til den synlige mangel, og ordregiveren kan for så vidt ikke længere gøre rettigheder gældende over for os. Det gælder ikke ved et direkte salg til en privat forbruger.

Ved berettiget reklamation er vi forpligtede til omkostningsfri reparation af den leverede vare eller til erstatningslevering efter vores valg. Ved salg til en privat forbruger, hvad enten det er direkte eller gennem en underleverandør i leveringskæden, har forbrugeren eller underleverandøren ret til at vælge. Hvis reparationen eller erstatningsleveringen slår fejl på trods af to forsøg, eller hvis vi afviser denne uberettiget, eller hvis vi forsinker den urimeligt, er ordregiveren berettiget til at forlange nedsættelse af betalingen eller, hvis en byggeopgave ikke er genstand for fejlansvaret, annullering af kontrakten efter dennes valg.

2. For skadeserstatningskrav gælder følgende med forbehold af bestemmelsen i nummer VIII (øvrigt ansvar): Ved salg til en privat forbruger, hvad enten det er direkte eller gennem en underleverandør i leveringskæden, hæfter vi ved en forsømmelse af hovedforpligtelser i kontrakten også ved simpel uagtsomhed for skadeserstatning i stedet for ydelsen, eventuelle krav er dog begrænset til erstatning af den skade, som var forudsigelig på tidspunktet for kontraktindgåelse, såfremt vi ikke har fortiet manglen svigagtigt eller har overtaget en garanti for genstandens beskaffenhed. Ved salg til en virksomhed gælder det samme på den betingelse, at kravene er begrænset til halvtreds procent af værdien på den fejlbehæftede genstand. I dette tilfælde gælder punkt 1 dog også, hvis en privat forbruger i leveringskæden køber varen og har krav fra en pligtforsømmelse.

3. Mangelkrav er ikke til stede, hvis fejlen skyldes ordregiverens overtrædelse af betjenings-, vedligeholdelses- eller montageforskrifter, uegnet eller uhensigtsmæssig anvendelse, fejlagtig eller skødesløs behandling, naturlig slitage samt indgreb i leveringsgenstanden, som er foretaget af ordregiveren eller tredjemand.

VIII. Øvrigt ansvar (begrænsning og undtagelse)

1. Udover oven for fastsatte forsinkelses- og mangelkrav har vi ikke noget ansvar, med mindre en skade skyldes en groft uagtsom pligtforsømmelse fra vores side eller en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra vore juridiske repræsentanter eller samarbejdspartnere, eller det drejer sig om enten skader på liv, legeme eller helbred, som skyldes en uagtsom pligtforsømmelse fra vores side eller en forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse fra vore juridiske repræsentanter eller samarbejdspartnere, eller om sådanne skader, som normalt og typisk kan forsikres af os via en lovpligtig ansvarsforsikring, som skal tegnes af os på passende betingelser. Det gælder specielt for skadeserstatningskrav fra forseelser før eller ved kontraktindgåelse, forsømmelse af øvrige forpligtelser og krav fra ulovlig handling.

2. Krav i henhold til loven om produktansvar (ProdHaftG) og fra en garanti forbliver uberørte.

IX. Forældelse, frister

1. Kravene i VII. nr. 1 og 2 forældes i løbet af et år fra overdragelse af leverancen til ordregiveren.

2. Undtaget herfra forældes disse krav i løbet af den lovbestemte forældelsesfrist

• ved forsætlig, svigagtig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra vores side, fra vore juridiske repræsentanter eller samarbejdspartnere,

• ved skader på liv, legeme eller helbred, som skyldes en uagtsom pligtforsømmelse fra vores side eller en forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse fra vore juridiske repræsentanter eller samarbejdspartnere,

• ved krav fra en garanti for genstandens beskaffenhed,

• ved direkte salg til en privat forbruger,

• såfremt vi er forpligtede til at erstatte de omkostninger, som ordregiveren skal bære (§ 478 stk. 2 i BGB) over for en privat forbruger og / eller en underleverandør i leveringskæden på grund af salg af en ny genstand med henblik på efteropfyldelse,

• såfremt den genstand, som er leveret af os, er anvendt i overensstemmelse med dens normale anvendelsesmåde til et byggeri, hvilket har forårsaget dens mangelfuldhed, og del B i udbudsbetingelserne for byggeopgaver ikke lå til grund for kontraktforholdet.

3. For alle tilfælde gælder, at forældelsesfristen begynder i henhold til de lovbestemte forskrifter. Lovbestemmelserne vedrørende udløbshindring, hindring og ny start på fristerne forbliver uberørte. Ved skadeserstatningskrav i henhold til loven om produktansvar gælder de lovbestemte forældelsesforskrifter. Også i tilfælde af forsætlige og groft uagtsomme pligtforsømmelser gælder de lovmæssige forældelsesbestemmelser.

4. Såfremt vi i henhold til VIII. har et ansvar, da det drejer sig om sådanne skader, som normalt og typisk kan forsikres af os via en lovpligtig ansvarsforsikring, som skal tegnes af os på passende betingelser, er forældelsesfristen 1 år.

X. Ejendomsret, værktøjer, modeller og tegninger

1. Hvis leveringer foretages i henhold til tegning eller øvrige oplysninger fra ordregiveren, har denne ansvaret for rigtigheden og for, at tredjemands retsbeskyttelse ikke krænkes. Ordregiveren skal fritage os fra samtlige krav fra en indehaver af retsbeskyttelse.

2. Værktøjer, kokiller, modeller og udstyr, som er påkrævet til den bestilte vare, kan beregnes fuldstændigt eller delvist af os. De forbliver vores ejendom, såfremt der ikke udtrykkeligt er lavet en anden aftale med kunden. Hvis de er fremstillet efter ordregiverens specielle oplysninger, anvendes de udelukkende til leveringer til ordregiveren, så længe denne opfylder sine aftagelses- og betalingsforpligtelser, og forretningsforbindelsen vedvarer.

3. Omkostningerne ved vedligeholdelse, ændring og anvendelse af modellerne eller støbeværktøjerne inklusive yderligere forme bæres af ordregiveren. Hvis modellerne eller formene leveres af ordregiveren, hæfter denne for den støbeteknisk korrekte konstruktion og udførelse af modellerne og støbeværktøjerne, som sikrer anvendelsesformålet. Vi er ikke – undtagen på grundlag af skriftlig aftale – forpligtet til at kontrollere overensstemmelsen på de støbeværktøjer, som er stillet til rådighed, med de vedlagte tegninger. Produktionsudstyr, som leveres af ordregiveren, har vi ret til at ændre efter aftale og godkendelse, hvis dette forekommer os nødvendigt af støbetekniske årsager. Modeller, kokiller, trykstøbeværktøjer og øvrige materialer, som stilles os til rådighed af ordregiveren, opbevares af os med den nødvendige omhyggelighed. I tilfælde af en eventuel undergang påtager vi os intet ansvar, heller ikke for følgeskader, med mindre vi, vore juridiske repræsentanter eller samarbejdspartnere har skylden for det på grund af forsætlig, svigagtig eller groft uagtsom pligtforsømmelse.

4. Omkostninger ved ændring, vedligeholdelse og udskiftning af ordregiverens produktionsudstyr bæres af ordregiveren.

5. Tegninger og dokumenter, som er udleveret til ordregiveren af os, må ikke videregives til tredjemand, med mindre vi har afgivet skriftligt samtykke til dette. Vi har på ethvert tidspunkt ret til at forlange disse tegninger og dokumenter tilbage.

XI. Ejendomsforbehold

1. Vi forbeholder os ejendomsret til leveringsgenstanden (forbeholdsvare), indtil alle vore fordringer mod ordregiveren fra forretningsforbindelsen er udlignet inklusive de fremtidige fordringer, også fra samtidigt eller senere indgåede kontrakter. Ved løbende regning gælder den forbeholdte ejendomsret og alle rettigheder som sikkerhed for vores samlede saldofordring plus renter og omkostninger.

Ved udpantninger eller øvrige indgreb fra tredjemand skal ordregiveren omgående underrette os.

2. Ordregiveren er berettiget til at forarbejde og sælge leveringsgenstanden videre via ordentlig forretningsgang. Denne rettighed slutter, hvis ordregiveren kommer i betalingsmora, og desuden hvis ordregiveren standser sine betalinger, eller hvis der begæres indledning af en insolvensproces. Ordregiveren er forpligtet til kun at videresælge forbeholdsvaren med ejendomsforbehold og sørge for, at fordringerne fra videresalget overgår til os i henhold til nr. 5 og nr. 6. Som videresalg gælder også anvendelse af forbeholdsvaren til opfyldelse af fabriksleje- og fabriksleveringskontrakter. Ordregiveren er ikke berettiget til anden disposition over forbeholdsvaren, specielt ikke til pantsætning eller sikkerhedsoverdragelse.

En overdragelse af fordringerne fra videregivelsen af vores forbeholdsvare er ikke tilladt, med mindre det drejer sig om en overdragelse i forbindelse med ægte factoring, som anmeldes til os, og ved hvilken factoring-overskuddet overstiger værdien på vore sikrede fordringer. Ved kreditering af factoring-overskuddet forfalder vores fordring omgående.

3. Ved be- og forarbejdning af forbeholdsvaren erhverver ordregiveren ikke ejendomsretten til den nye genstand i henhold til § 950 i BGB. Ordregiverens be- og forarbejdning samt ændring af varen foregår altid i vores navn og på vegne af os, uden dog at forpligte os. Den be- og forarbejdede vare gælder fortsat som forbeholdsvare.

4. Ved forarbejdning, samling og blanding af forbeholdsvaren med andre varer har vi ret til medejendom til den nye genstand i forhold til forbeholdsvarens faktureringsværdi med de andre anvendte varers faktureringsværdi. Hvis vores ejendomsret bortfalder ved samling, blanding eller forarbejdning, overdrager ordregiveren os allerede nu den ejendomsret og ret til at blive ejer, som tilkommer ham, til den nye stand eller genstanden med størrelsen på forbeholdsvarens faktureringsværdi. I tilfældet med forarbejdning i forhold til forbeholdsvarens faktureringsværdi med de andre anvendte varers faktureringsværdi, og ordregiveren bevarer den omkostningsfrit for os. Vores medejendomsret gælder som forbeholdsvare.

5. Ordregiverens fordringer fra videresalget af forbeholdsvaren overdrages allerede nu til os. De er i samme omfang som forbeholdsvaren beregnet til sikring.

6. Hvis forbeholdsvaren sælges videre af ordregiveren sammen med andre varer, overdrages fordringen fra videresalget til os i forhold til forbeholdsvarens faktureringspris med de andre varers faktureringsværdi. Ved videresalg af varer, til hvilke vi har medejendomsandele i henhold til nr. 4, overdrages den del af fordringen til os, som svarer til vores medejendomsandel.

7. Ved opståen af sikringstilfældet (objektiv insolvens, manglende betaling, betalingsstandsning, insolvens etc.) er ordregiveren forpligtet til at give os en nøjagtig opstilling over sine fordringer med navn og adresser, omgående at informere sine kunder om overdragelsen og give os alle oplysninger, som er nødvendige til inddrivelse af de overdragede fordringer.

8. Hvis værdien på de eksisterende sikringer overstiger værdien på de sikrede fordringer med i alt mere end 20 %, er vi på ordregiverens forlangende forpligtede til at frigive sikringer efter vores valg med hensyntagen til ordregiverens interesser.

9. På grund af ejendomsforbeholdet kan vi forlange leveringsgenstanden udleveret, hvis vi har annulleret kontrakten. Vi er berettigede til annullering uden hensyntagen til de videre forudsætninger i § 323 i BGB fra det tidspunkt, hvor ordregiveren er helt eller delvist i restance med betalingen. Til udøvelse af annulleringsretten fra vores side kræves især ingen yderligere fastsættelse af frist. Det samme er gældende ved ordregiverens betalingsstandsning, eller hvis der begæres indledning af en insolvensproces på dennes formue. Alle omkostninger, som opstår ved gentilegnelse af leveringsgenstanden, bæres af ordregiveren. Vi er berettigede til at sælge den tilbagetagne leveringsgenstand underhånden.

XII. Opfyldelsessted, værneting, lovvalg

1. Opfyldelsessted er vores forretningsadresse, såfremt intet andet fremgår af ordrebekræftelsen.

2. Værneting er ved kontrakter med erhvervsdrivende og juridiske personer ved den domstol, som er kompetent for vores hovedkontor. Vi er dog berettigede til også at anlægge sag mod ordregiveren ved domstolen for dennes domicil.

3. Retsforholdet mellem parterne retter sig udelukkende efter tysk lovgivning med udelukkelse af den internationale købelov (UNCITRAL/CISG) og FN-forældelsesloven.

XIII. Databehandling

Vi er berettigede til at behandle personoplysninger i forbindelse med forretningsforholdet. Her er de impliceredes rettigheder meget vigtige for os. Vores samlede databeskyttelseserklæring samt de impliceredes rettigheder kan på ethvert tidspunkt ses på vores hjemmeside på linket https://www.kemper-olpe.de/de/meta-navigation/datenschutz/.

XIV. Afsluttende bestemmelser, øvrigt

1. Leverandørens personoplysninger opbevares af os i henhold til forskrifterne i den europæiske databeskyttelseslov (GDPR).

2. Kontraktsproget er tysk. Såfremt kontraktparten derudover bruger et andet sprog, har den tyske ordlyd forrang.

3. Vægtmålinger foretages med kalibreret måleudstyr og stammer fra frit programmerbart ekstraudstyr. De kalibrerede måleværdier opbevares uændret i mindst tre måneder efter modtagelse af leverancen og kan undersøges af kunden.

Status: September 2021